Election to Scientific board

1247

Vedecká rada Ústavu anorganickej chémie SAV

 

vypisuje v zmysle svojho štatútu

 

VOĽBY

do Vedeckej rady Ústavu anorganickej chémie SAV

na funkčné obdobie 2018 – 2022,
 
ktoré sa uskutočnia v stredu 18. 4. 2018 o 13.00 hod., miestnosť č. 107.

Voľby do vedeckej rady sa riadia volebným poriadkom Vedeckej rady ÚACH SAV. Internými členmi VR môžu byť pracovníci ústavu s vedeckou hodnosťou DrSc., PhD., CSc. alebo ich ekvivalentom, ktorí sú zaradení minimálne v stupni IIa, pričom ich pracovný úväzok na ústave dosahuje aspoň 50% ustanoveného týždenného pracovného času. Riaditeľ ústavu nemôže byť členom VR. Externými členmi VR môžu byť zástupcovia vysokých škôl alebo iných organizácií a pracovísk výskumu a vývoja Slovenskej republiky. Externým členom môže byť iba osoba s vedeckou hodnosťou DrSc., PhD., CSc. alebo ich ekvivalentom. Kandidátov do VR môžu navrhovať všetci členovia Akademickej obce ÚACH SAV. Kandidátka sa uzatvára najmenej 10 dní pred vykonaním volieb. Podmienkou predloženia návrhu navrhovateľom je súhlas navrhovaného.

 

Návrh musí obsahovať:

  • meno a priezvisko kandidáta,
  • stručnú charakteristiku jeho vedeckej aktivity,
  • počet rokov praxe,
  • počet CC publikácií, kapitol v monografiách, citácií, autorských osvedčení,
  • počet vedených projektov (vedúci projektu/zástupca vedúceho)
  • významné ocenenia
  • meno navrhovateľa.

 

Návrhové listy sú k dispozícii u vedúcich oddelení a na sekretariáte ústavu. Návrhy sa predkladajú písomne na sekretariát ústavu

 

 

do 6. apríla 2018, 12.00 hod.

 

 

 

RNDr. Jana Madejová, DrSc.

predsedníčka VR ÚACH SAV