Basic Info

Macková, Iveta Ing.

E-mail: uachimac@savba.sk
Phone: 02/59410492
Fax: 02/59410444