Voľby do správnej rady

1247

 Vedecká rada Ústavu anorganickej chémie SAV

oznamuje konanie

 V O L I E B

členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.)

 

Názov a sídlo organizácie: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava (ďalej len „organizácia“).

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

 

Zoznam predkladaných dokladov v zmysle vzorového volebného poriadku na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie:

  • Prihláška podpísaná kandidátom,
  • Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.,
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Lehota na predloženie kandidatúry: do 13. júla 2018, 12:00, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, ktorý je na Ústave anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 1. poschodie.  Prezentáciu –  predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň  aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedníčky Vedeckej rady organizácie (jana.madejova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: Zasadacia miestnosť č. 107 Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 1. poschodie. Pohovor sa uskutoční  17. júla 2018 o 10:00 hod. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.

 

Oprávnení voliť sú zamestnanci organizácie, ktorí:

  1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
  2. vykonávajú v organizácii niektorú z činností podľa § 1 ods.4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  3. sú v pracovnom pomere s verejnou výskumnou inštitúciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

 

V Bratislave  14. júna 2018

 

RNDr. Jana Madejová, DrSc.

predsedníčka Vedeckej rady organizácie

 

 

Ďalšie dokumenty:

  • Zoznam oprávnených voličov ÚACH SAV (Stiahni)
  • Predstava o pôsobení v správnej rade v.v.i. – Hnatko, Kubíková, Pálková, Piško (Stiahni)