Basic Info

Strempeková, Mária

E-mail: maria.strempekova@savba.sk
Phone: 02/59410432