Basic Info

Vasková, Zuzana Ing., PhD.

E-mail: zuzana.vaskova@savba.sk
Phone: 02/59410455
 
ORCID: