Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav anorganickej chémie, v.v.i. je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch: anorganická chémia, fyzikálna chémia, materiálová chémia, anorganická technológia a materiály, teoretická a počítačová chémia, nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav,
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.
Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
 • Nezvyčajná modifikačná premena zlúčeniny K2ZrF6.
 • Presné modelovanie elektrónových absorpčných spektier systémov s uzavretým aj otvoreným obalom
 • Bioactive silicon nitride by surface thermal treatment
 • Mikropevnosť zŕn a hraníc zŕn v polykryštalickej beta-Si3N4 keramike dopovanej lantánom
 • Elektro-iskrovo obrábateľné SiC s grafénovými nanoplatničkami (GNPs) a oxidom grafénu (GO) ako elektricky vodivými fázami
 • Príprava translucentnej YAG sklo/keramiky pri teplotách pod 900 °C
 • Pórovité bioaktívne sklenené mikroguľôčky pripravené plameňovou syntézou
 • Optimalizácia syntézy nanokryštalického Fe2O3 na povrchu kompozitných pórovitých anorganických materiálov na báze ílových minerálov: využitie v katalytickej reakcii pre rozklad toluénu
Prístrojové vybavenie Prístrojové vybavenie
 • Fázová, mikroštrukturálna analýza a chemická analýza
 • Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov
 • Spektrálne metódy
 • Príprava keramických a skelných vzoriek
 • Opracovanie keramických a skelných vzoriek
 • Príprava vzoriek – iné

Service1