Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav anorganickej chémie, v.v.i. je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch: anorganická chémia, fyzikálna chémia, materiálová chémia, anorganická technológia a materiály, teoretická a počítačová chémia, nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav,
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.
Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
 • Ako rozlíšiť medzi väzbovými a naväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie
 • Nový model koróznych procesov superzliatin v roztavených fluoridoch
 • Spájanie kompozitov Cf/SiC s medzivrstvou Y3Si2C2
 • Adsorpciou indukovaná fluorescencia monomérov organických farbív v hybridných systémoch vrstevnatých kremičitanov
 • Vplyv dopantu Li na oblasť transformácie bioskla 45S5
 • Ekologická elektrochemická povrchová úprava biomedicínskych zliatin na báze Ti
 • Organicky modifikovaný ílový minerál a vplyv jeho prídavku na adsorpciu polutantov a zlepšenie pôdnej bioty kontaminovaných pôd
Prístrojové vybavenie Prístrojové vybavenie
 • Fázová, mikroštrukturálna analýza a chemická analýza
 • Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov
 • Spektrálne metódy
 • Príprava keramických a skelných vzoriek
 • Opracovanie keramických a skelných vzoriek
 • Príprava vzoriek – iné

Service1