Najvýznamnejšie výsledky

Ako rozlíšiť medzi väzbovými a naväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie

 • MALKINA Oľga**, MALKIN Vladimír (Journal of the American Chemical Society)
 • čítať ďalej →

  Nový model koróznych procesov superzliatin v roztavených fluoridoch

 • PAVLÍK Viliam**, BOČA Miroslav (Corrosion Science)
 • Obr. Závislosť zmeny hmotností korodovaných vzoriek zliatiny Incoloy 800 H/HT od koncentrácie jednotlivého prídavku do eutektickej zmesi LiF/NaF/KF.

  čítať ďalej →

  Spájanie kompozitov Cf/SiC s medzivrstvou Y3Si2C2 pomocou technológie spekania v elektrickom poli

 • TATARKO Peter (In Journal of Advanced Ceramics)
 • Obr. Spätne odrazené SEM snímky vzoriek spojených pri rôznych teplotách: (a, e) 1550°C, (b, f) 1600°C, (c, g) 1650°C, (d, h) 1700°C

  čítať ďalej →

  Halloyzit – účinný adsorbent polutantov študovaný teoretickými metódami

 • MORENO RODRÍGUEZ, Daniel**, JANKOVIČ Ľuboš, SCHOLTZOVÁ Eva (In Journal of Environmental Chemical Engineering, Materials Today Communications)
 • Obr. Optimalizovaný model halloyzitovej špirálovej nanorúrky s adsorbovanými molekulami diuronu na jej vonkajšom a vnútornom povrchu.

  čítať ďalej →

  Adsorpciou indukovaná fluorescencia monomérov organických farbív v hybridných systémoch vrstevnatých kremičitanov

 • BOHÁČ Peter, PRIBUS Marek, BUJDÁK Juraj, JANKOVIČ Ľuboš, ŠIMONOVÁ Tímea, PLANETOVÁ Viktória (In Journal of Physical Chemistry C, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects)
 • Obr. Schematické znázornenie zmeny geometrie molekuly pseudoisocyanínu po adsorpcii na povrch vrstevnatého kremičitanu Saponit, ktorá vedie k adsorpciou indukovanej fluorescencii monoméru farbiva pri vlnovej dĺžke 535 nm.

  čítať ďalej →

  Vplyv dopantu Li na oblasť transformácie bioskla 45S5

 • CHROMČÍKOVÁ Mária**, LIŠKA Marek (In Journal of Non-Crystalline Solids)
 • Obr. Vizuálne znázornenie simulačno-porovnávacej metódy použitej v prípade bio skiel 45S5 dopovaných Li. Body ukazujú experimentálne údaje, čiary predstavujú závislosti teoreticky simulované pre rôzne kombinácie β/x.

  čítať ďalej →

  Ekologická elektrochemická povrchová úprava biomedicínskych zliatin na báze Ti

 • KITYK Anna**, HNATKO Miroslav, PAVLÍK Viliam (In Surface & Coatings Technology, 2 x európska patentová prihláška)
 • Obr. SEM analýza neošetrených (a) a elektrochemicky textúrovaných povrchov v DES Ti-zliatiny
  (b) – mikro textúra a c – nano textúra pri t=25 °C, (d) – vzorka plne pokrytá bunkami ľudských pľúcnych fibroblastov, čo dokazuje vysokú bio-kompatibilitu povrchov ošetrených navrhovanou metódou.

  čítať ďalej →

  Organicky modifikovaný ílový minerál a vplyv jeho prídavku na: adsorpciu polutantov a zlepšenie pôdnej bioty (kvality) kontaminovaných pôd

 • SLANÝ, Michal (In Journal of Hazardous Materials)
 • Obr. Detekcia funkčných adsorpčných skupín pomocou FTIR spektroskopie a vplyv organo-ílu na adsorpciu polutantov v kontaminovaných pôdach

  čítať ďalej →

  Optimalizácia prípravy nanomateriálov na báze vrstevnatých hlinitokremičitanov a organických farbív  

  Schematické znázornenie prípravy povrchov polymérov modifikovaných s nanočasticami organosaponit-farbivo.

  čítať ďalej →

  Hlbšie porozumenie NMR spektrám paramagnetických komplexov prechodných kovov 


  čítať ďalej →

  Štúdium vplyvu modifikácie smektitov na stabilitu ich interkalátov s herbicídom atrazínom ab initio DFT metódou

  Vodíkové väzby v A-Bd modeli ako príklad: zelená (C ? H···Ob), cyklaménová (C ? H···Ow), žltá (Ow ? H···Ob), modrá (Ow ? H···Ow), tyrkysová (N ? H···Ow), červená (N ? H···Ob); b-pohľad.

  čítať ďalej →

  Translucentná Y2O3 keramika pripravená vyrobená z komerčného nanoprášku tvarovaného za sucha 

  Obr. Relatívna hustota vzoriek vyrobených žiarovým izostatickým lisovaním pred a po HIP-e a optické fotografie HIP-ovaných vzoriek (hrúbka 1 mm) umiestnených priamo na pozadí.

  čítať ďalej →

  Skúmanie korodovaného povrchu historických skiel mikro-Ramanovou spektroskopiou

  Distribúcia koróznych produktov na povrchu vzoriek HG3OX, HG6OX, a HG8OX (1 – natívne sklo, 2, 3 – korózne produkty.

  čítať ďalej →

  Príprava a fotokatalytická aktivita TiO2 nanorúrok syntetizovaných na transparentnom spinelovom substráte

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Obr. TiO2 nanorúrky pripravené na spinelovom substráte. Dekompozícia RhB na TiO2 nanorúrkach.

  čítať ďalej →

  Pokrok pri príprave transparentného horečnato-hlinitého spinelu – spekanie pri nízkych teplotách 

  Krivky zhutnenia nedopovaných a Li+ dopovaných MgAl2O4 vzoriek v závislosti od teploty spekania v SPS pri rýchlosti ohrevu 100 °C min-1.

  čítať ďalej →

  Štúdium vplyvu elektrického poľa na in-situ tvorbu grafénových platničiek pri reakčnom spekaní materiálov na báze B4C-TiB2 

  Obr. REM snímok lomového povrchu kompozitu B4C – 10 vol.% TiB2 spekaného pri 1800°C pomocou: a) reakčného spekania v elektrickom poli, and b) izolovaného reakčného spekania v elektrickom poli.

  čítať ďalej →