Najvýznamnejšie výsledky

Vzťah medzi štruktúrou a fyzikálno-chemickými vlastnosťami taveninového elektrolytu na báze Na3AlF6-SiO2 pre elektrolytickú výrobu Solar Grade kremíka (SoG-Si) 

Obr. 1. Vysokoteploté NMR spektrá izotopu 27Al roztaveného elektrolytu (pri 1025oC) s rôznym prídavkom SiO2 a schématické znázornenie meracieho zariadenia.

čítať ďalej →

Optimalizácia prípravy nanomateriálov na báze vrstevnatých hlinitokremičitanov a organických farbív  

Schematické znázornenie prípravy povrchov polymérov modifikovaných s nanočasticami organosaponit-farbivo.

čítať ďalej →

Hlbšie porozumenie NMR spektrám paramagnetických komplexov prechodných kovov 


čítať ďalej →

Štúdium vplyvu modifikácie smektitov na stabilitu ich interkalátov s herbicídom atrazínom ab initio DFT metódou

Vodíkové väzby v A-Bd modeli ako príklad: zelená (C ? H···Ob), cyklaménová (C ? H···Ow), žltá (Ow ? H···Ob), modrá (Ow ? H···Ow), tyrkysová (N ? H···Ow), červená (N ? H···Ob); b-pohľad.

čítať ďalej →

Translucentná Y2O3 keramika pripravená vyrobená z komerčného nanoprášku tvarovaného za sucha 

Obr. Relatívna hustota vzoriek vyrobených žiarovým izostatickým lisovaním pred a po HIP-e a optické fotografie HIP-ovaných vzoriek (hrúbka 1 mm) umiestnených priamo na pozadí.

čítať ďalej →

Skúmanie korodovaného povrchu historických skiel mikro-Ramanovou spektroskopiou

Distribúcia koróznych produktov na povrchu vzoriek HG3OX, HG6OX, a HG8OX (1 – natívne sklo, 2, 3 – korózne produkty.

čítať ďalej →

Príprava a fotokatalytická aktivita TiO2 nanorúrok syntetizovaných na transparentnom spinelovom substráte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. TiO2 nanorúrky pripravené na spinelovom substráte. Dekompozícia RhB na TiO2 nanorúrkach.

čítať ďalej →

Pokrok pri príprave transparentného horečnato-hlinitého spinelu – spekanie pri nízkych teplotách 

Krivky zhutnenia nedopovaných a Li+ dopovaných MgAl2O4 vzoriek v závislosti od teploty spekania v SPS pri rýchlosti ohrevu 100 °C min-1.

čítať ďalej →

Štúdium vplyvu elektrického poľa na in-situ tvorbu grafénových platničiek pri reakčnom spekaní materiálov na báze B4C-TiB2 

Obr. REM snímok lomového povrchu kompozitu B4C – 10 vol.% TiB2 spekaného pri 1800°C pomocou: a) reakčného spekania v elektrickom poli, and b) izolovaného reakčného spekania v elektrickom poli.

čítať ďalej →