Ocenenia

———2024————————————————————

Dušan Galusek

———2023————————————————————

Jana Madejová

 • Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, Oceňovateľ: Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej Republiky

Malkin Oľga   

 • Cena SAV za výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, oceňovateľ: VR SAV,  opis: za publikovanie práce s názvom „Ako rozlíšiť medziväzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovejinterakcie: Všeobecné prístupy aplikované nakomplexné JPP a JPSe skalárne dráhy“; 4.9.2023
 • Špičková publikácia SAV, oceňoateľ: P SAV, opis: Distinguishing „through-space“ from „through-bonds“ contribution in indirect nuclear spin-spin coupling: General approaches applied to complex JPP and JPSe scalar couplings, J. Amer. Chem. Soc., v. 144, no. 24 (2022), p. 10768-10784.

Komorovský Stanislav

 • Špičková publikácia SAV, oceňovateľ: Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, opis: Ocenenie v kategórii publikácie vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nature Index za prácu poblikovanú v Inorganic Chemistry Vol. 61, no. 2 (2022) p. 830-846

Boháč Peter 

 • Ceny Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy, oceňovateľ: SAV, opis: Cena pre kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV

Slaný Michal

 • 1. miesto za 2 oddelenie vied v súťaži mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov, oceňovateľ: predsedníctvo SAV, opis: Prednáška s názvom „Anorganicko-organické hybridné íly pre priemyselné a environmentálne aplikácie“

Bashir Sanam

 • 3. miesto Súťaž doktorandov 2023, oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Kityk Anna

 • Prize for technology transfer in Slovakia 2023. Finalists in section innovators. (Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Finalisti v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. 24. októbra 2023).

 

Medzinárodné ocenenia    

Tatarko Peter, Hnatko Miroslav, Lenčéš Zoltán, Hanzel Ondrej 

 • 1st prize in China-CEEC Youth Innovation and Entrepreneurship Competition, oceňovateľ: China-CEEC Youth Innovation and Entrepreneurship Commitee, opis: Certificate of honour, ďalší členovia kolektívu

Hosseini Naser

 • JECS Trust grant, oceňovateľ: European Ceramic Society (ECerS), opis: grant na 3-mesačný pobyt na zahraničnom pracovisku.

Najafzadehkhoee Aliasghar

 • JECS TRUST grant, oceňovateľ: European Ceramic Society (ECerS), opis: grant na 3-mesačný pobyt na zahraničnom pracovisku MONTANUNIVERSITÄT Leoben, Rakúsko.

Petrisková Patrícia

 • JECS Trust grant, oceňovateľ: European Ceramic Society (ECerS), opis: grant na trojmesačný výskumný pobyt v zahraničí.

———2022————————————————————————

Slaný Michal

 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV (1. miesto za II. oddelenie SAV), Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

———2021————————————————————————

Boháč Peter

 • Čestné uznanie za Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV , oceňovateľ: Predsedníctvo SAV , Opis: Photophysical properties of hybrid systems based on layered silicates and cyanine dyes, 26.4.2021

Komorovský Stanislav

 • Ocenenie špičková publikácia SAV v kategórii publikácie vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom podľa SJR, Oceňovateľ: predsedníctvo SAV, Opis: Autori článku (DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00785) sformulovali nový fundamentálny koncept v NMR spektroskopii čím výrazne posunuli vedecké poznanie NMR spektier chemických zlúčenín obsahujúcich jeden ťažký prvok (ako napríklad irídium, platina, zlato, ortuť, …). Článok predstavuje štúdiu v ktorej sú vysvetlené nezvyčajné NMR posuny ľahkých prvkov nachádzajúcich sa v blízkosti ťažkého prvku. Vďaka prítomnosti ťažkých elementov museli autori zahrnúť do uvažovania Diracovu relativistickú kvantovú teóriu. Tento pokrok otvára široké možnosti pri výskume látok obsahujúcich ťažké prvky, ako napríklad pri dizajne nových liekov proti rakovine, či pri študovaní šírenia uniknutého jadrového odpadu do prostredia.

Liška Marek

 • Medaila za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Madejová Jana

 • Zlatá medaila SAV (28. septembra 2021), Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: 28. septembra 2021

Šimko František, Korenko Michal, Netriová Zuzana

 • Špičková publikácia SAV v kategórii “Publikácie vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nature Index”, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: Za prácu: Rakhmatullin A.*, Šimko F.*, Veron E., Allix M., Martineau-Corcos C., Fitch A., Fayon F., Shakhovoy R., Okhotnikov K., Sarou-Kanian V., Korenko M., Netriová Z. and Bessada C. X-ray diffraction, NMR studies, and DFT calculations of the room and high temperature structures of rubidium cryolite, Rb3AlF6. Inorganic Chemistry 59(9), 2020, 6308?6318; Doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c00415

———2020————————————————————

Dušan Galusek

 • Cena ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku, Oceňovateľ: Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Opis: Vedecko-výskumný tím roka, vedúci tímu.
 • Vedec Roka, Oceňovateľ: Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností ZSVTS
  Opis: Ocenenie v kategórii „Osobnosť medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce“

———2019————————————————————

Malkin Oľga

 • Ocenenia SAV za špičkové publikácie, kategóriia Nature Index publikácie, za prácu M. Dračínský, M. Buchta, M. Buděšínský, J. Vacek-Chocholoušová, O. L. Malkina, I. Stará and I. Starý, Dihydrogen contacts observed by through-space indirect NMR coupling, Chem. Sci. 9 (2018), 7437-7446. Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Hanzel Ondrej

 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, 2. miesto v rámci Oddelenia vied SAV, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

———2018————————————————————

Belušáková Silvia

 • Fond Štefana Schwarza, oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, opis: Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV pre vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia.
 • Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov, oceňovateľ: Slovenská spektroskopická ,spoločnosť, opis: ocenenie za práce venované opisu Försterovho rezonančného prenosu energie v sústavách hybridných nanomateriálov na báze vrstevnatých kremičitanov a organických laserových farbív (1 miesto).

Boháč Peter

 • Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov, oceňovateľ: Slovenská spektroskopická spoločnosť, opis: ya vedeckú prácu venovanú využitiu spektrometrických metód pri hodnotení fotofyzikálnych vlastností kyanínových farbív s vrstevnatými kremičitanmi (3. miesto).

Madejová Jana

 • Nominantka ankety Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum, oceňovateľ: Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom, opis: Filozofiou ankety SLOVENKA ROKA je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní, svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali niečo výnimočné a ktoré mnohokrát svojou prácou zviditeľnili Slovensko v zahraničí.

Komorovský Stanislav

 • Cena Petra Sedmery, oceňovateľ: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Česká Republika
  Opis: Cena je udelovaná za nejlepšiu publikovanú prácu v odbore nukleárnej magnetickej rezonancie. Cena za rok 2018 bola udelená za článok J. Am. Chem. Soc. 138, 8432-8445 (2016).

Lenčéš Zoltán

 • Cena za medzinárodnú spoluprácu (Prize for International Cooperation), oceňovateľ: Poľská keramická spoločnosť, opis: Cena bola udelená 10.9.2018 v Krakowe.

———2017————————————————————

Madejová Jana, Noga Jozef

 • Ocenenie pre úspešných autorov špičkových publikácií (kategória: vysoko citované publikácie), oceňovateľ: Predsedníctvo SAV (viac informácií…)

———2016————————————————————

Boháč Peter

 • Súťaž o najlepšiu študentskú prednášku, oceňovateľ: organizačný výbor MECC 2016 Mid-European Clay Conference (4.-8.7.2016), Slovensko, opis: Ocenenie sa udeľovalo trom najlepším študentom

Madejová Jana

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Malkin Oľga

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Malkin Vladimír

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Šajgalík Pavol

 • Lee Hsun Lecture Award, conferred by: Institute of Metals Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, Čína, Opis: za mimoriadne prínos v oblasti výskumu materiálov

 

———2015————————————————————

Bujdák Juraj

 • Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: ocenenie za zásluhy v prírodných vedách, v odbore anorganickej, materiálovej a fyzikálnej chémie.

Komadel Peter

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Lenčéš Zoltán 

 • Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: ocenenie za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách, v odbore anorganickej a materiálovej chémie.

Madejová Jana

 • Prémia za trojročný vedecký ohlas (1. miesto), Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Malkin Vladimír

 • August-Wilhelm Scheer visiting profesor@TUM, Oceňovateľ: Technical University of Munich (president)

Šajgalík Pavol

 • Čestný doktorát Technickej univerzity Ostrava, Oceňovateľ: Rektorát univerzity
 • Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva, Oceňovateľ: Prezident SR

 

———2014————————————————————

Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

 • Opis: Konzorcium v zložení: Technologický inštitút SAV, Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave bolo ocenené za vybudovanie unikátneho testovacieho laboratória „SmartGrid“.

Bizovská Valéria

 • Best poster award, Oceňovateľ: Organizačný výbor IWLM 2014 (Francúzsko), Opis: Vth International Workshop on Layered Materials, Mulhouse, Francúzsko, 27. – 29. 8. 2014, podujatie organizovala spoločnosť La Société Chimique de France.

Bujdák Juraj

 • Gerhard-Lagaly-Award of the DTTG, Oceňovateľ: DTTG – German-Austrian-Swiss Clay Group, Opis: Cena bola udelená za prínos vo vedách zameraných na výskum ílových minerálov. Podľa štatútu DTTG oceňuje medzinárodne významných vedcov s výnimočnými výsledkami vo vedných oblastiach ílovej mineralógie vo veku do 50 rokov. Táto cena bola v tomto roku udeľovaná prvýkrát počas MECC 2014 Mid-European Clay Conference (16.-19.9.2014, Nemecko).

Noga Jozef

 • Zvolenie za člena International Academy of Quantum Molecular Sciences, Oceňovateľ: IAQMS, Opis: www.iaqms.org

Petra Lukáš

 • 1. miesto v súťaži o najlepší poster študentov, Oceňovateľ: Organizačný výbor MECC 2014 Mid-European Clay Conference (16.-19.9.2014, Nemecko), Opis: Ocenenie sa udelovalo študentom, v dvoch kategóriách – poster a prednáška.

Šajgalík Pavol

 • Short-Term Oversea Expert (2014-2016), Oceňovateľ: The Center for Advanced Materials and Forming Technology, Northwestern Polytecnical University, Xi´An, Čína

 

———2013————-

Medaila špičkovému tímu ÚACH SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013), Oceňovateľ: Predseda SAV

 • Vedúci tímu: P. Komadel, J. Bujdák, Členovia tímu: J. Madejová,, A. Czímerová, Ľ. Jankovič, H. Pálková, S. Andrejkovičová, J. Hrachová, A. Čeklovský, M. Pentrák
 • Vedúci tímu: O.L. Malkina, J. Noga, V.G. Malkin, Členovia tímu: P. Hrobárik, S. Kedžuch, S. Komorovský, A. Křístková

Medaila nadpriemernému tímu ÚACH SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013), Oceňovateľ: Predseda SAV

 • Vedúci tímu: P. Šajgalík, Členovia tímu: D. Galusek, K. Ghillayniová, M. Hnatko, Z. Lenčéš, M. Michalková, J. Sedláček

Lenčéš Zoltán

 • Fellow of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society, Opis: Ocenenie vedeckej, pedagogickej a organizačnej činnosti špičkových vedcov z Európy

Malkin Oľga

 • Premium of the Slovak Literary Foundation for a Scientific Echo in last three years (2nd place), conferred by: Slovak Literary Foundation

Michálková Monika

 • Čestné uznanie zo „Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov“(2013), Oceňovateľ: SAV, Opis: Ocenenie za 3 ročné výsledky práce a prezentovanie prednášky s názvom – Progresívne keramické materiály s výnimočnými vlastnosťami

Noga Jozef

 • Elected as president of the Learned Society of the SAS, Elected by plenary assembly of the Learned Society of the SAS, 2013

Šajgalík Pavol

 • Fellow of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society, Opis: ocenenie vedeckej, pedagogickej a organizačnej činnosti špičkových vedcov z Európy
 • Stujts Award of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society (ECerS), Opis: Najvyššie ocenenie vedca spoločnosťou ECerS za celoživotné výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu keramických materiálov

 

———2012————-

Ústav anorganickej chémie SAV za „Laboratórny žiarový lis ONE!“

 • Oceňovateľ: Medzinárodná porota tvorená expertmi na duševné vlastníctvo z relevantných vedeckých, patentových a technologických inštitúcií z Taiwanu, Japonska, Veľkej Británie a Švajčiarska na Taipei International
 • Opis: Za priemyselné využitie patentovaných technológií, vďaka ktorým je možné dosiahnuť významný technologický pokrok a zabezpečiť trvalo udržateľný rast hospodárstva založeného na vedeckých poznatkoch

Malkin Oľga

 • Prémia za trojročný vedecký ohlas (2. miesto), udelené v roku 2012, Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy