Témy dizertačných prác 2023/2024

Ternárne fluoridy pre moderné aplikácie

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. e-mail: miroslav.boca@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia

 • Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie (napr. senzory, lasery, batérie). čítať ďalej →

Dizajn, syntéza a mechanické vlastnosti nových multi-zložkových keramických materiálov

Školiteľ: Ing. Peter Tatarko, PhD., e-mail: peter.tatarko@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia

 • Práca bude zameraná na teoretické predikcie a dizajn nových štruktúr žiaruvzdorných diboridov a karbidov pre aplikácie v extrémnom prostredí, čítať ďalej →

Štúdium vlastností pokročilých anorganických materiálov modelovým prístupom

Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. e-mail: eva.scholtzova@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, fyzikálna chémia, teoretická a počítačová chémia, anorganická technológia a materiály

 • Využitím výpočtových metód (napr. DFT) sa budú študovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, a pod.) čítať ďalej →

Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie röntgenových spektier

Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • Nedávne experimentálne pokroky vo veľkých synchrotrónových zariadeniach štvrtej generácie, ako aj v stolových zdrojoch, viedli k širokému osvojeniu si röntgenových spektroskopií čítať ďalej →

Hydrogélové nanokompozity s fotoaktívnymi a antimikrobiálnymi molekulami

Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk
Študijný program: Fyzikálna chémia

 • Nedávne experimentálne pokroky vo veľkých synchrotrónových zariadeniach štvrtej generácie, ako aj v stolových zdrojoch, viedli k širokému osvojeniu si röntgenových spektroskopií čítať ďalej →

Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka

Školiteľ: Ing. František Šimko, PhD., e-mail: frantisek.simko@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, fyzikálna chémia

 • Práca je zameraná na fázovú a štruktúrnu analýzu systémov MF−AlF3 (M = Na, K a Rb) s prídavkom Al2O3. Ide o tzv. nízko teplotné elektrolyty, čítať ďalej →

Rozhranie fluoridova tavenina/tuhá fáza: reakcie a štruktúra (oxo)-(fluoro)-hlinitanov pre elektronické aplikácie

Školiteľ: Ing. František Šimko, PhD., e-mail: frantisek.simko@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, fyzikálna chémia, anorganická technológia a materiály

 • Téma je zameraná na štruktúrnu charakteristiku hlinitanov a oxofluórohlinitanov alkalických kovov, čítať ďalej →

Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov

Školiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD. e-mail: helena.palkova@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Práca sa bude venovať optimalizácii procesu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov a rôznych typov polykatiónov, čítať ďalej →

Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie spektroskopických parametrov

Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., e-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • V poslednej dobe naberá na dôležitosti výskum na systémoch obsahujúcich ťažké prvky, ako napríklad pri vývoji nových materiálov pre dátové pamäte, pre diódy emitujúce svetlo, čítať ďalej →

Príprava a štúdium termických vlastností a kinetiky kryštalizácie hlinitanových skiel v systéme Al2O3-RE2O3

Školiteľ: Ing. Anna Prnová, PhD., e-mail: anna.prnova@tnuni.sk
Školiteľ špecialista: Ing. Jana Valúchová, PhD., e-mail: uachjaha@savba.sk
Študijný program: Anorganická technológia a materiály

 • Téma doktorandského štúdia bude zameraná na vysoko aktuálnu prípravu a štúdium termických vlastností a kinetiky kryštalizácie skiel v systéme Al2O3-RE2O3 s vysokým obsahom oxidu hlinitého čítať ďalej →

Interpretácia NMR spin-spinových väzieb v komplexoch prechodných kovov

Školiteľ: Dr. Vladimír Malkin, DrSc., e-mail: uachmalk@savba.sk
Školiteľ špecialista: Dr. Oľga Malkin, DrSc., e-mail: uacholga@savba.sk
Študijný program: Teoretická a výpočtová chémia

 • Komplexy prechodných kovov hrajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach chémie. čítať ďalej →

Vývoj a aplikácia kvantovo chemických nástrojov na interpretáciu a analýzu parametrov NMR a EPR zlúčenín ťažkých prvkov

Školiteľ: Dr. Oľga Malkin, DrSc., e-mail: uacholga@savba.sk
Školiteľ špecialista: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD., e-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a výpočtová chémia

 • V súčasnosti sa kvantovo-chemické programy stali nepostrádateľnými nástrojmi v rôznych čítať ďalej →