Témy dizertačných prác 2024/2025

Fluoridy pre moderné aplikácie

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. e-mail: miroslav.boca@savba.sk
Študijný program: anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie (napr. senzory, lasery, batérie). čítať ďalej →

Odolnosť inovatívnych materiálov proti korózii v energetických aplikáciách: Analýza interakcií v roztavených soliach

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. e-mail: miroslav.boca@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Predmetom práce bude štúdium želaných a neželaných interakcií rôznych konštrukčných materiálov v prostredí roztavených solí. čítať ďalej →

Dizajn, syntéza a funkcionalizácia core-shell-corona nanočastíc ako templátov hybridných materiálov

Školiteľ: Mgr. Peter Boháč, PhD. e-mail: peter.bohac@savba.sk
Konzultant: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Core-shell nanočastice sú typom dvojfázových materiálov, ktoré majú vnútornú štruktúru jadra a vonkajší obal. Tieto nanočastice sú zaujímavé, pretože môžu vykazovať jedinečné vlastnosti vyplývajúce z kombinácie materiálu jadra a obalu, geometrie a dizajnu. čítať ďalej →

Príprava a charakterizácia hybridných materiálov vrstevnatých nosičov s organickými luminofórmi

Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk
Študijný program: Fyzikálna chémia

 • Témou práce bude syntéza a charakterizácia hybridných materiálov zložených z organických luminofórov a vrstevnatých silikátov. Budú testované rôzne spôsoby adsorpcie molekúl vrátane elektrostatických väzieb a chemisorpcie. čítať ďalej →

Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie spektroskopických parametrov

Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. e-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • V poslednej dobe naberá na dôležitosti výskum na systémoch obsahujúcich ťažké prvky, ako napríklad pri vývoji nových materiálov pre dátové pamäte, pre diódy emitujúce svetlo, alebo pri vývoji nových protirakovinových liekov. čítať ďalej →

Vývoj pokročilých relativistických metód určených na predpovedanie röntgenových spektier

Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. e-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • Nedávne experimentálne pokroky vo veľkých synchrotrónových zariadeniach štvrtej generácie, ako aj v stolových zdrojoch, viedli k širokému osvojeniu si röntgenových spektroskopií s aplikáciami v medicíne, anorganickej chémii, spracovaní jadrového odpadu a ďalších. čítať ďalej →

Chémia a elektrochémia roztavených fluoridov prvkov vzácnych zemín: recyklácia a regenerácia

Školiteľ: Ing. Michal Korenko, PhD. e-mail: uachmiko@savba.sk
Študijný program: Fyzikálna chémia, anorganická technológia a materiály

 • Ako bude postupne EÚ smerovať k čoraz udržateľnejším technológiám, dopyt po materiáloch, ako sú napr. prvky vzácnych zemín pravdepodobne exponenciálne porastie. K týmto materiálom zatiaľ neexistujú žiadne alternatívy, a preto je EÚ vysoko závislá od dovozu prvkov vzácnych zemín. čítať ďalej →

Žiadúce interakcie roztavených fluoridov na báze kritických prvkov

Školiteľ: Ing. Blanka Kubíková, PhD. e-mail: blanka.kubikova@savba.sk
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. e-mail: miroslav.boca@savba.sk
Študijný program: Fyzikálna chémia, anorganická technológia a materiály

 • Predmetom práce bude štúdium a charakterizácia roztavených fluoridov s obsahom kritických prvkov prostredníctvom fyzikálnochemickej a termochemickej analýzy, čítať ďalej →

Interpretácia NMR spin-spinových väzieb v komplexoch prechodných kovov

Školiteľ: Dr. Vladimír Malkin, DrSc. e-mail: uachmalk@savba.sk
Školiteľ: Dr. Oľga Malkin, DrSc. e-mail: uacholga@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • Komplexy prechodných kovov hrajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach chémie. Je známe, že znamienko a veľkosť konštánt spin-spin interakcií v týchto komplexoch sa značne líši v závislosti od kovu. čítať ďalej →

Interpretácia NMR spin-spinových väzieb v komplexoch prechodných kovov

Školiteľ: Dr. Oľga Malkina, DrSc. e-mail: uacholga@savba.sk
Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. e-mail: stanislav.komorovsky@savba.sk
Študijný program: Teoretická a počítačová chémia

 • V súčasnosti sa kvantovo-chemické programy stali nepostrádateľnými nástrojmi v rôznych oblastiach chémie. Rôzne možnosti analýzy získaných výsledkov čítať ďalej →

Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov

Školiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD. e-mail: helena.palkova@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Práca sa bude venovať optimalizácii procesu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov a rôznych typov polykatiónov, aby pripravený materiál nadobúdal nové funkčné vlastnosti, napríklad antibakteriálne a pod. čítať ďalej →

Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka

Školiteľ: Ing. František Šimko, PhD. e-mail: frantisek.simko@savba.sk
Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

 • Práca je zameraná na fázovú a štruktúrnu analýzu systémov MF−AlF3 (M = Na, K a Rb) s prídavkom Al2O3. Ide o tzv. nízko teplotné elektrolyty, čítať ďalej →
 • Rozhranie fluoridova tavenina/tuhá fáza: reakcie a štruktúra (oxo)-(fluoro)-hlinitanov pre elektronické aplikácie

  Školiteľ: Ing. František Šimko, PhD. e-mail: frantisek.simko@savba.sk
  Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

  • Téma je zameraná na štruktúrnu charakteristiku hlinitanov a oxofluórohlinitanov alkalických kovov, čítať ďalej →
  • Štúdium vlastností pokročilých anorganických vrstevnatých materiálov modelovým prístupom

   Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. e-mail: eva.scholtzova@savba.sk
   Študijný program: Anorganická chémia, fyzikálna chémia teoretická a počítačová chémia

   • Využitím teoretických výpočtových metód (napr. DFT) sa budú študovať vlastnosti pokročilých materiálov na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, a pod.). čítať ďalej →
   • Nové entropiou stabilizované perovskity pre udržateľnú energetiku

    Školiteľ: Ing. Peter Tatarko, PhD., e-mail: peter.tatarko@savba.sk
    Študijný program: Anorganická chémia

    • Práca bude zameraná na návrh a prípravu nových vysoko-entropických perovskitov s vysokou elektrickou vodivosťou a Seebeckovým koeficientom, ale nízkou tepelnou vodivosťou. čítať ďalej →

    Pórovité keramické anódy na báze SiOC pre sodíkové batérie

    Školiteľ: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD., e-mail: zoltan.lences@savba.sk
    Študijný program: Anorganická chémia

    • Vývoj nových keramických anód na báze SiOC/C s kontrolovanou pórovitosťou, ktoré budú slúžiť ako matrica na nanášanie sodíka. SiOC/C anódy budú pripravené z polymérnych prekurzorov ich zosieťovaním, pyrolýzou a spekaním. čítať ďalej →

    Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel na elektrochemickú a bezprúdovú depozíciu Ni, Co, Mo, Fe – obsahujúcich povlakov s vysokou elektrokatalytickou aktivitou pre vývoj vodíka (HER) a deštrukciu organických látok z odpadových vôd

    Školiteľ: Ing. Miroslav Hnatko, PhD. e-mail: miroslav.hnatko@savba.sk
    Školiteľ: doc. Mgr. Anna Kityk, PhD. e-mail: anna.kytik@savba.sk
    Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

    • Lacné a ekologické hlboko eutektické rozpúšťadlá budú slúžiť ako médium pre elektrochemickú depozíciu a bezprúdovú depozíciu povlakov obsahujúcich Ni, Co, Mo, Fe s vysokou elektrokatalytickou aktivitou pre reakciu vývoja vodíka (HER) a deštrukciu organického odpadu. čítať ďalej →

    Chemická a elektrochemická extrakcia strategicky dôležitých prvkov z použitých Li-ion batérií v hlboko eutektických rozpúšťadlách

    Školiteľ: Ing. Miroslav Hnatko, PhD. e-mail: miroslav.hnatko@savba.sk
    Školiteľ: doc. Mgr. Anna Kityk, PhD. e-mail: anna.kytik@savba.sk
    Študijný program: Anorganická chémia, anorganická technológia a materiály

    • V navrhovanej výskumnej práci bude použitý nový typ iónových kvapalín, hlboké eutektické rozpúšťadlá (DES), na elektrochemickú a chemickú extrakciu strategicky dôležitých prvkov (hlavne Ni, Co, Li) z použitých lítium-iónových batérií. čítať ďalej →

    Sledovanie kinetiky rozpúšťania oxidu hlinitého v priemyselnom kryolitovom elektrolyte

    Školiteľ: Ing. František Šimko, PhD. e-mail: frantisek.simko@savba.sk
    Študijný program: Anorganická technológia a materiály

    • Cieľ práce je zameraný na výskum procesu rozpúšťania oxidu hlinitého v roztavenom kryolitovom elektrolyte. Vďaka lepšiemu pochopeniu dynamiky rozpúšťania a vlastností oxidu hlinitého, čítať ďalej →