Ochrana osobných údajov – GDPR

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava, IČO: 00 586 919

  • Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. môžete kontaktovať písomne riadnou poštou na adrese Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava, alebo elektronicky emailom na adrese: uachsekr@savba.sk, telefonicky: +421 2 59410 401, alebo faxom: +421 2 59410 444.
  • Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. poveril dohľadom nad dodržiavaním ochrany osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať elektronicky na adrese: denisa.zilinska@savba.sk a zodpovednú osobu pre projekty, ktorú môžete kontaktovať elektronicky na adrese martina.pakanova@savba.sk.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje: