Jubileum – RNDr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc.

869

V decembri 2021 sa náš bývalý kolega a riaditeľ ÚACH SAV, RNDr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc. dožíva výnimočného životného jubilea – 100 rokov. V čase pôsobenia na našom ústave od roku 1953 až do odchodu do dôchodku v roku 1990 sa výraznou mierou zaslúžil o organizačné budovanie ÚACH SAV ako vedúci oddelenia syntéz a štruktúr a od roku 1982 do roku 1990, ako aj jeho riaditeľ. Svoje vedecké i riadiace schopnosti uplatnil aj ako podpredseda Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy (1970-87) a člen Vedeckého kolégia ČSAV (1982-88). Za výsledky dosiahnuté vo vedeckej práci bol v roku 1980 zvolený za Člena korešpondenta SAV.

Svojim profesionálnym pôsobením výrazne prispel k rozvoju základného výskumu v oblasti anorganickej chémie na Slovensku. Významnou mierou sa podieľal na formovaní bratislavskej školy chémie koordinačných zlúčenín, ktorá získala medzinárodné uznanie. Mimoriadne ocenenie si zasluhuje aj jeho neúnavná práca v oblasti tvorby názvoslovia anorganických zlúčenín.

Pri príležitosti tohoto jubilea by sme ho chceli v mene všetkých pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV pozdraviť a vysloviť mu naše uznanie za bohatú vedeckú prácu, ktorá bola spojená s celým jeho pôsobením na ústave.

Dovoľte nám, pán doktor, zaželať Vám do ďalších rokov pevné zdravie, pohodu v rodinnom živote a veľa radosti a spokojnosti z práce v oblasti anorganickej chémie.

 

 

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. RNDr. Jana Madejová, DrSc.
riaditeľ ÚACH SAV predsedníčka VR ÚACH SAV