SAV udelila ocenenia autorom špičkových publikácií

720

Dňa 5. decembra predseda SAV prof. Pavol Šajgalík aj podpredseda SAV prof. Peter Samuely odovzdali ocenenia pre najúspešnejších autorov SAV. Zavedením týchto ocenení chce SAV ohodnotiť úspechy vedeckých pracovníkov akadémie, ako aj stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV. Finančné prostriedky na ocenenia SAV získala z Ministerstva financií SR na základe výsledkov z poslednej  akreditácie ústavov SAV.

Z nášho ústavu sa podarilo získať ocenenie RNDr. J. Madejovej, DrSc. a prof. RNDr. J. Nogovi, DrSc. v kategórii vysoko citovaných publikácií.

 

 

Ocenia dostali autori v troch kategóriách:

1/ Špičkové časopisecké publikácie. Sú to publikácie z predchádzajúceho roka vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom meraným indexom SJR (Scimago Journal Ranking). Časopisy spadajú  do prvého percentilu s najvyšším SJR v príslušnej vednej oblasti.

2/ Vysoko citované publikácie s najvyšším počtom citácií získaných v priebehu rokov 2013 – 2015, ktoré zároveň podľa parametrov databázy Essential Science Indicators Web of Science patria medzi tzv. Highly Cited Papers. Počty citácií sú normované na priemernú citovanosť v danom vednom odbore.

  • HELGAKER, Trygve – KLOPPER, Wim – KOCH, Henrik – NOGA, Jozef. Basis-set convergence of correlated calculations on water. In Journal of Chemical Physics, 1997, vol. 106, no. 23, p. 9639-9646 (spolu 1386 citácií)
  • MADEJOVÁ, J. FTIR techniques in clay mineral studies. In Vibrational Spectroscopy, 2003, vol. 31, p. 1-10 (spolu 682 citácií)

3/ Špičkové vedecké monografie

 

Viac informácií v oznamoch SAV: