Súťaž mladých vedeckých pracovníkov ÚACH

1058

Dňa 2. októbra 2019 sa bude konať Súťaž mladých vedeckých pracovníkov.

Miesto konania: Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave, miestnosť č. 107

Abstrakty príspevkov na súťaž napísané v anglickom jazyku, spolu s prihláškou je potrebné odovzdať na sekretariáte ÚACH najneskôr do 20.09.2019 do 12:00 hod. Elektronicky zasielajú záujemcovia dokumenty na adresu uachkubi@savba.sk.

 

Štatút súťaže (stiahni).


Program podujatia:

9:00 Zahájenie
9:05 Chemical modification of fly ash and its incorporation in polymer matrices for the development of new composite materials
E. Skoura
9:25 Uncatalyzed bromate oscillator with aniline as a substrate
M. Pribus
9:45 Theoretical investigation of thermochromia in laterally diborylated teraryls
F. Lemken
10:05 A computational study of atrazine-smectite intercalates
D. Moreno

10:25 Prestávka
10:35 Development and implementation of new theoretical tools for interpretation of the NMR and EPR spectra of compounds containing heavy elements
D. Pastvová
10:55 The synergistic effect of multi-targeted B and Co co-doped 45S5 bioactive glass on angiogenesis for bone regeneration
S. Chen
11:15 In-situ synthesis and sintering of B4C-TiB2 composites
H. Ünsal
11:35 Preparation of thin layers of TiO2 on organic and inorganic substrates
P. Petrisková

11:55 Prestávka
12:35 Bioactive surface modification of silicone nitride ceramics
M. Hičák
12:55 The effect of alloying elements on the secondary corrosion protection (after breakaway) of Fe based model alloys at 600°C
R. Ambati
13:15 Investigation of passive filler loaded PDC coatings applied to different pre-treated stainless steel substrates
I. Parchovianská
13:35 The study of the mechanism of rhodamine dye molecular aggregation in colloidal dispersions of montmorillonite
T. Baranyaiová

14.10 Results announcement

Hodnotiaca komisia

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. – predseda

Ing. Michal Korenko, PhD.

Ing. Helena Pálková, PhD.

Ing. Anna Prnová, PhD.

Mgr. Monika Tatarková, PhD.