Voľby do správnej rady v.v.i.

869

Vedecká rada Ústavu anorganickej chémie SAV

oznamuje konanie

 V O L I E B

členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.)

 

Názov a sídlo organizácie: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava (ďalej len „organizácia“).

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  4

 

Zoznam predkladaných dokladov v zmysle vzorového volebného poriadku na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie:

  • prihláška podpísaná kandidátom,
  • prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • potvrdenie z personálneho oddelenia o tom, že je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného pracovného času.

 

Lehota na predloženie kandidatúry: do 12. január 2022, 12:00, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, ktorý je na Ústave anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 1. poschodie.  Prezentáciu –  predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň  aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedníčky Vedeckej rady organizácie (jana.madejova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: miestnosť č. 181 Ústavu anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 1. poschodie. Pohovor s kandidátmi sa uskutoční videokonferečne 19. januára 2022 o 9:00 h. Voľba členov správnej rady sa uskutoční videokonferečne po skončení pohovorov s kandidátmi.

 

V Bratislave  14. decembra 2022

 

RNDr. Jana Madejová, DrSc.

predsedníčka Vedeckej rady organizácie

______________________________

K voľbe členov Správnej rady ÚACH SAV, v. v. i., ktorá sa bude konať dňa 19.01.2022 od 09:00 h, obdŕžala Vedecká rada prihlášky spolu s požadovanými dokumentmi od štyroch kandidátov o členstvo v Správnej rade.

Prihlášky:

  • Ing. Elena Krippelová (stiahni)
  • Ing. Blanka Kubíková, PhD. (stiahni)
  • Ing. Helena Pálková, PhD. (stiahni)
  • Ing. Peter Tatarko, PhD. (stiahni)