Voľba členov do vedeckej rady – 20.04.2022

491

Správna rada Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len „v. v. i.“) na funkčné obdobie 2022 -2027.

 

Názov a sídlo organizácie: Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava (ďalej len „organizácia“).

 

Miesto a čas konania voľby: miestnosť č. 181 Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i. Dúbravská cesta 9, 1. poschodie. Voľba členov vedeckej rady sa uskutoční videokonferenčne dňa 20.04.2022 o 09:00 h. Tajné hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom platformy ElectionBuddy od 09:15 do 09.30 h.

 

Špecifikácia funkcie: na funkciu člena vedeckej rady môže kandidovať len ten, kto:

  • je bezúhonný a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký  kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

 

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  9

Kandidátov do vedeckej rady môžu navrhovať všetci oprávnení voliči organizácie. Podmienkou predloženia návrhu navrhovateľom je súhlas navrhovaného.

 

Zoznam predkladaných dokladov: návrhový list podpísaný navrhovateľom

 

Lehota na predloženie kandidatúry: do 08.04.2022 do 12:00 h, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

 

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, ktorý je na Ústave anorganickej chémie SAV, v. v. i. Dúbravská cesta 9, 1. poschodie.

 

V Bratislave dňa 17.03.2022                                                     doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. (predseda Správnej rady organizácie)

 

OZNAM o konaní voľby (stiahni)