Projektová činnosť

Medzinárodné

BioSurf – Transformácia bioinertného na bioaktívne prostredníctvom povrchového inžinierstva
Transforming bioinert to bioactive through surface engineering
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia: The aim of the proposed project is to develop a glass/ceramic implant with high strength and bioactivity. To achieve the main goal, it will be necessary to solve the following tasks:a) modification of the implant surface by cold plasma treatment to ensure sufficient adhesion of bioactive coatings to the bioinert ceramic (ZrO2) substrate.b) preparation of multi-layer coatings from bioactive ceramics based on hydroxyapatite (HA) and/or calcium sulfate (CaSO4), which consist of a soluble top layer and an intermediate layer (interlayers) of bioactive ceramics ensuring a firm bond with the substrate.c) preparation of coatings from mesoporous bioactive glass particles prepared using sol-gel method, which are doped with various therapeutic inorganic ions that would induce a bioreaction of the surrounding tissue.d) evaluation of the biological effectiveness of coatings by testing in vitro cell viability, bioactivity and mechanical properties (adhesion strength, wear resistance) of coated implants.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025

Národné

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami
Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou
Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových typov luminoforov s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v svetelných zdrojoch s vysokým svetelným výkonom (HB LED – high brightness LED) alebo laserových zdrojoch osvetlenia, založených na konverzii excitačného žiarenia LED čipu v NUV spektrálnej oblasti na viditeľné svetlo. Pripravené budú fotoluminiscenčné (PL) materiály vo forme práškov/nano-práškov ako aj sklokryštalické PiG (Phosphor in Glass) kompozity. Preskúmaný bude vplyv koncentrácie aktivátora ako aj co-dopantu na intenzitu PL emisie luminoforov. Detailne preštudované budú PL vlastnosti materiálov dopovaných najmä iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s dôrazom na nízke až nulové teplotné zhášanie luminiscencie do teploty 250°C. Pozornosť bude venovaná najmä vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024