Základné info

Bashir, Sanam MSc.

E-mail: sanam.bashir@savba.sk
Tel.: 02/59410481