Základné info

Taveri, Gianmarco Ing., PhD.

E-mail: gianmarco.taveri@savba.sk
Tel.: 0259410424