Slovak Research and Development Agency

National

NIPOFABs – Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms
Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
ComCer – Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
BENTONITE – GAP – Bentonite: Slovak strategic raw material – Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 30.6.2025
NanoBioFit – Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants
Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2021 – 30.6.2025
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
BioPolSil – Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
RARE – Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications
Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
New High – Entropy Ceramics for Advanced Applications
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications
Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Prnová Anna, PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
DKS-pNMR – Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky
Program: SRDA
Project leader: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
PolyNanoPhoto – Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023