Slovak Research and Development Agency

National

NEOCAR – Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides
Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
RADLON – Influence of radiation load on fiberglass insulation in terms of refrigerant recirculation in emergency conditions of nuclear power plants with pressurized water reactors
Vplyv radiačnej záťaže na sklovláknitú izoláciu z hľadiska recirkulácie chladiva v havarijných podmienkach jadrových elektrární s tlakovodnými reaktormi
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Liška Marek, DrSc., Dr.h.c.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
DCG-XAS – Development of advanced methods for accurate prediction and analysis of X-ray spectra of open-shell species
Vývoj pokročilých metód určených na presnú predpoveď a analýzu röntgenových spektier molekúl s otvorenou obálkou
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Komorovský Stanislav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Photomat – Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates
Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Boháč Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2026
NIPOFABs – Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms
Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
ComCer – Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
BENTONITE – GAP – Bentonite: Slovak strategic raw material – Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 30.6.2025
NanoBioFit – Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants
Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2021 – 30.6.2025