Scientific Grant Agency VEGA – finished

National

Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Michálková Monika, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Scholtzová Eva, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production
Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šimko František, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Corrosion and weathering of tablewareglass
Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications
Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Transparent polycrystalline ceramics materials with submicrone microstructure and with luminiscent properties
Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds
Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Photoactive hybrid materials
Fotoaktívne hybridné materiály
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Czímerová Adriana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Molten fluoride systems with higher functionality
Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Structure abd properties of oxide glasses – thermodynamic models, entalpic and structural relaxation
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019