Structural Funds Projects

National

CEMEA – Building a centre for advanced material application SAS
Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Annotation:
Project webpage: http://www.cemea.sav.sk/
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Center for applied research of new materials and technology transfer
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.3.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.4.2014 – 31.12.2015
Competence center for new materials, advanced technologies and energy
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.6.2011 – 30.12.2015
University Science Park of STU Bratislava
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.2.2013 – 31.10.2015
Investigation and verification of catalytic dehalogenation on reactive barriers technologies – treatment of contaminated water from polluted industrial sites
Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických záťaží na reaktívnych bariérach
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Project leader: Mgr. Czímerová Adriana, PhD.
Duration: 1.2.2014 – 30.10.2015
Knowledge database and expert system for environmental friendly solutions of loss of coolant accidents in atomic nuclear power plants – ZDESJE.
Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne – ZDESJE.
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. Ing. Liška Marek, DrSc., Dr.h.c.
Duration: 1.4.2010 – 31.5.2015
Industrial research for needs of the reengineering of the unique technology of the glass preparation and the forming work – PVTECHSKLO
Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla – PVTECHSKLO
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Šimurka Peter, PhD.
Duration: 1.4.2010 – 30.4.2015
Applied research of technology of thermal plasma processes
Aplikovaný výskum technológie plazmotermických procesov
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Center of Excellence for Ceramics, glass and silicate materials
Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.6.2010 – 31.5.2013
Effective control of production and consumption of energy from renewable sources – ENERGOZ
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov – ENERGOZ
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Sedláček Jaroslav, PhD.
Duration: 1.4.2010 – 31.3.2013
High-flow plasma generator based on composite materials for gasification of solid hydrocarbons – PLASMAT.
Generátor vysokoprúdovej plazmy na báze kompozitných materiálov pre účely gazifikácie pevných uhlovodíkov – PLASMAT.
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Ing. Sedláček Jaroslav, PhD.
Duration: 1.10.2010 – 31.3.2013
MACHINA II – Centre for Materials, Layers and Systems for the Applications and Chemical Processes in the Extreme Environments – Stage II
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – Etapa II
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.4.2010 – 31.3.2012
CEKOODUV – Centre for knowledge marketing and intellectual property rights of SAS
Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Šimurka Peter, PhD.
Duration: 1.9.2009 – 28.2.2012
MACHINA I – Centre for Materials, Layers and Systems for the Applications and Chemical Processes in the Extreme Environments
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 14.5.2009 – 30.4.2011