Other international – finished

International

SCALP – Spin Coupling Advanced Level Perception
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.2.2020 – 31.12.2022
Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics
Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC
Program: Mobility
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
HECA – Heat Capacities of fluorozirconate compounds
Heat Capacities of fluorozirconate compounds
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2021
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
UltraCom – Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.11.2017 – 31.10.2020
JOINSIC – Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019