Obhájené PhD. práce

2022

Transparentné luminiscenčné materiály na báze oxinitridov
Študent Mgr. Patrícia Petrisková
Školiteľ doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Syntéza a charakterizácia nových keramických kompozitov pre extrémne aplikácie
Študent MSc. Hakan Ünsal
Školiteľ Ing. Peter Tatarko, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia

 

2021

Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Študent Ing. Martin Barlog
Školiteľ Ing. Helena Pálková, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Štúdium ílových minerálov a ich interkalátov výpočtovými metódami
Študent MSc. Daniel Moreno
Školiteľ Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Zvýšenie bioaktivity keramických materiálov na báze nitridu kremičitého
Študent Ing. Michal Hičák
Školiteľ prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály

2019

Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume organoílov
Študent Ing. Michal Slaný
Školiteľ RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Študijný odbore Anorganická technológia a materiály

2017

Interakcie organických derivátov s vrstevnatými materiálmi
Študent Mgr. Lukáš Petra
Školiteľ RNDr. Peter Komadel, DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia
Príprava a analýza hlboko podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových tavenín
Študent Ing. Šimurda Michal
Supervisor doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
Študijný program Anorganická technológia a materiály

 

2016

Fotofyzikálne vlastnosti hybridných systémov na báze ílových minerálov a kyanínových farbív
Študent Mgr. Boháč Peter
Školiteľ Mgr. Adriana Czímerová, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Plne relativistické výpočty parametrov magnetickej rezonancie aplikované na paramagnetickú NMR
Študent Peter Cherry
Školiteľ Dr. Vladimír Malkin
Študijný odbor Chemická fyzika
Nové typy nízkotopiacich sa elektrolytov vo výrobe hliníka: ich fyzikálno-chemická a štruktúrna analýza
Študent Ing. Kontrík Martin
Školiteľ doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia

2014

Chemické modifikácie povrchov prírodných nanomateriálov
Študent Mgr. Valéria Bizovská
Školiteľ RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia
Príprava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiálov na báze Si3N4 pre rezanie ťažko obrábateľných materiálov
Študent Mgr. Bystrický Roman
Školiteľ doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Uhlíkové nanotrúbky – vlastnosti meniaci prídavok oxidovej a neoxidovej keramiky
Študent Ing. Ondrej Hanzel
Školiteľ prof. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály

2013

Štúdium potenciálu fluoridových tavenín pre vysokoteplotné aplikácie
Študent Ing. Peter Barborík
Školiteľ doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Vlastnosti prírodných nanomateriálov a možnosti ich environmentálnych aplikácií
Študent Mgr. Anna Brtáňová
Školiteľ RNDr. Peter Komadel, DrSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Vývoj a aplikácia moderných relativistických metód pre štúdium látok obsahujúcich ťažké prvky
Študent Mgr. Anežka Křístková
Školiteľ Dr. Oľga Malkin, DrSc.
Študijný odbor Chemická fyzika
Funkčné a vysokoteplotné vlastnosti nanokompozitov na báze Al2O3
Študent Ing. Martin Michálek
Školiteľ Doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály

2011

Alumina electroceramics for advanced plasma sources
Študent Ing. Jozef Chovanec
Školiteľ Doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Construction ceramics with high electrical conductivity
Študent Ing. Frajkorová Františka
Školiteľ Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály