70. výročie ÚACH SAV (1953-2023)

416

V stredu 3. mája 2023 sa v priestoroch Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku stretli generácie súčasných a bývalých zamestnancov nášho ústavu, ako aj pozvaní hostia z partnerských inštitúcií, aby spoločne oslávili výročie založenia ústavu. Vznik Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., sa viaže k dátumu 27. júna 1953, keď zakladateľ a prvý riaditeľ ústavu profesor Mikuláš Gregor na zasadnutí Oddelenia prírodných a matematických vied Slovenskej akadémie vied obhájil vedeckú koncepciu Laboratória anorganickej chémie. Tým sa ÚACH zaradil medzi zakladajúce organizácie Slovenskej akadémie vied, ktorá tiež v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. V roku 1960 sa z laboratória stal Ústav anorganickej chémie SAV, samostatná organizačná jednotka Slovenskej akadémie vied. V tejto forme ústav pretrváva dodnes.

Slávnostné popoludnie začalo oficiálnym programom. V úvodnom príhovore, riaditeľ ústavu doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc vyzdvihol cestu, ktorou ústav od svojho vzniku prešiel počas ktorej sa postupne sformoval do inštitúcie založenej na zodpovednosti, dôvere, pracovitosti a vzájomnej úcte. Inštitúcii, ktorá je schopná nabehnúť na nové výskumné smery, nové myšlienky a priniesť množstvo nových a pre spoločnosť dôležitých poznatkov. Gratulačné príhovory predniesli aj zástupcovia inštitúcií, s ktorými Ústav spájajú nielen pracovné, ale aj priateľské vzťahy. Postupne sa publiku prihovorili prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. z Oddelenia nekovových materiálov Technickej univerzity v Košiciach, doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV, prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium STU. Za zamestnancov Ústavu sa prítomným prihovoril Ing. Štefan Varga, CSc., ktorý je momentálne jedným z najdlhšie pracujúcich vedeckých pracovníkov na našom Ústave. Oficiálnu časť programu uzatvoril svojim príhovorom prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť Prif UK, ktorý bol riaditeľom ÚACH v rokoch 1995 až 1999.

Oslava pokračovala kultúrnym programom, počas ktorého prítomných pobavila svojim Stand-up vystúpením komička Simona Salátová a folklórny súbor Trnafčan a slávnostnym banketom.

Ďakujeme všetkým hosťom, bývalým aj súčasným zamestnancom, ktorí prišli s nami spoločne osláviť krásne 70. výročie založenia. Dúfame, že ste sa s nami strávili príjemné popoludnie a večer.


  • Ďalšie informácie: Aktuality SAV (klikni)
  • Zborník abstraktov vedeckých príspevkov ISBN 978-80-973578-7-0  (Stiahni dokument)
  • Fotogaléria (klikni)