O oddelení

Oddelenie hydrosilikátov sa zameriava najmä na výskum smektitov, ktoré predstavujú prírodné nanomateriály s rozsiahlym priemyselným využitím. Časť výskumu je zameraná na získavanie a charakterizáciu smektitov a príbuzných minerálov a materiálov z prírodných zdrojov, možnosti aktivácie povrchov a využitie v adsorpčných procesoch. Ďalšie zameranie je na moderný výskum modifikovaných smektitov a ich syntetických analógov, hybridných materiálov a nanokompozitov. Práve aplikácie a návrh rôznych spôsobov modifikácie smektitov a príbuzných hydrosilikátov, ktoré by viedli k príprave atraktívnych nových materiálov, pokrýva v súčasnosti hlavné zameranie oddelenia. Možné využitie rôznych modifikovaných foriem smektitov a príbuzných materiálov je v príprave organicko-anorganických kompozitných materiálov, ako sú nanokompozity s polymérmi, hybridné materiály s organickými farbivami alebo materiály s adsorpčnými vlastnosťami využiteľnými v oblasti ochrany životného prostredia, atď. V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi sa na oddelení rozvíjajú tematiky, ako je príprava kompozitných materiálov s antibakteriálnymi, fotosenzibilizačnými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami a aktívne prísady na zlepšenie vlastností polymérov. Silnými stránkami oddelenia je metodologické zázemie v oblasti základnej charakterizácie vrstevnatých hydrosilikátov, IČ spektroskopie, UV-Vis a fluorescenčnej spektroskopie. Na základe analýz výsledkov pomocou týchto metód vznikli originálne interpretácie javov v študovaných systémoch, vďaka ktorým členovia oddelenia získali vynikajúce renomé medzi vedcami zaoberajúcimi sa problematikou výskumu prípravy pokročilých materiálov na báze hydrosilikátov.

 

 • Vedúci oddelenia: Ing. Helena Pálková, PhD.

Vybrané publikácie

BOHÁČ, P** – BUDZÁK, Š – PLANETOVÁ, V – KLEMENT, R – BUJDÁK, J. Adsorption-induced fluorescence of pseudoisocyanine monomers in systems with layered silicates. In Journal of Physical Chemistry C, 2022, vol. 126, no. 40, p. 17255-17265. (2021: 4.177 – IF, Q2 – JCR, 1.103 – SJR, Q1 – SJR, CCC). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c03497

DUDKO, V – ROSENFELDT, S – SIEGEL, R – SENKER, J – MATEJDES, M** – BREU, J**. Delamination by repulsive osmotic swelling of synthetic Na-hectorite with variable charge in binary dimethyl sulfoxide-water mixtures. In Langmuir, 2022, vol. 38, no. 35, p. 10781-10790. (2021: 4.331 – IF, Q2 – JCR, 0.884 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00965

FERUS, M** – KNÍŽEK, A – PETERA, L – PASTOREK, A – HRNČÍŘOVÁ, J – JANKOVIČ, Ľ – IVANEK, O – ŠPONER, J – KŘIVKOVÁ, A – SAEIDFIROZEH, H – CIVIŠ, S – CHATZITHEODORIDIS, E – MRÁZIKOVÁ, K – NEJDL, L – SAIJA, F – ŠPONER, JE – CASSONE, G**. Formamide-based post-impact thermal prebiotic synthesis in simulated craters: Intermediates, products and mechanism. In Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 2022, vol. 9, art. no. 882145. (2021: 4.055 – IF, Q2 – JCR, 0.947 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.3389/fspas.2022.882145

KUZIELOVÁ, E** – SLANÝ, M – ŽEMLIČKA, M – MÁSILKO, J – ŠILER, P – PALOU, MT. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9891-9902. (2021: 4.755 – IF, Q1 – JCR, 0.639 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1007/s10973-022-11254-2

LASHEN, ZM. – SHAMS, MS. – EL-SHESHTAWY, HS. – SLANÝ, M – ANTONIADIS, V – YANG, X – SHARMA, G – RINKLEBE, J – SHAHEEN, SM.** – ELMAHDY, SM. Remediation of Cd and Cu contaminated water and soil using novel nanomaterials derived from sugar beet processing- and clay brick factory-solid wastes. In Journal of Hazardous Materials, 2022, vol. 428, p. 128205-1-128205-11. (2021: 14.224 – IF, Q1 – JCR, 1.991 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.128205

MEDEIROS MELO, T** – SCHAUERTE, M – BLUHM, A – SLANÝ, M – PALLER, M – BOLAN, N – BOSCH, J – FRITZSCHE, A – RINKLEBE, J**. Ecotoxicological effects of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and of a new PFAS adsorbing organoclay to immobilize PFAS in soils on earthworms and plants. In Journal of Hazardous Materials, 2022, vol. 433, p. 128771-1-128771-11. (2021: 14.224 – IF, Q1 – JCR, 1.991 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128771

MEHMOOD, S* – AHMED, W* – ALATALO, J – MAHMOOD, M – IMTIAZ, M – DITTA, A – ALI, Esmat F. – ABDELRAHMAN, H – SLANÝ, M – ANTONIADIS, V – RINKLEBE, J* – SHAHEEN, SM.** – LI, W**. Herbal plants- and rice straw-derived biochars reduced metal mobilization in fishpond sediments and improved their potential as fertilizers. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 826, p. 154043-1-154043-13. (2021: 10.753 – IF, Q1 – JCR, 1.806 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154043

PRIBUS, M** – BUDZÁK, Š – PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, L – ŠIMONOVÁ, T – JANKOVIČ, Ľ – MÉSZÁROS, R. – BUJDÁK, J. Luminescence of Reichardt´s dye in polyelectrolyte-modified saponite colloids. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, vol. 642, p. 128663-1-128663-10. (2021: 5.518 – IF, Q2 – JCR, 0.758 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.128663

PRIBUS, Marek** – ORLIK, Marek – VALENT, Ivan**. From classical metal-catalyzed homogeneous oscillators to an uncatalyzed version of the Belousov-Zhabotinsky reaction: a review. In Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2022, vol. 135, no. 3, p. 1211-1260. (2021: 1.843 – IF, Q4 – JCR, 0.335 – SJR, Q3 – SJR). https://doi.org/10.1007/s11144-021-02151-0

SKOURA, E – BOHÁČ, P – BARLOG, M – PÁLKOVÁ, H – DANKO, M – ŠURKA, J – MAUTNER, A – BUJDÁK, J**. Modified polymer surfaces: Thin films of silicate composites via polycaprolactone melt fusion. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 9166, [16] p. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.3390/ijms23169166

SLANÝ, M** – JANKOVIČ, Ľ – MADEJOVÁ, J. Near-IR study of the impact of alkyl-ammonium and -phosphonium cations on the hydration of montmorillonite. In Journal of Molecular Structure, 2022, vol. 1256, p. 132568-1-132568-10. (2021: 3.841 – IF, Q3 – JCR, 0.480 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.132568

ŠUTEKOVÁ, M – BARLOG, M – ŠIMONOVÁ, T – KLEMENT, R – RICHARDS, GJ – HILL, JP – LABUTA, J – BUJDÁK, J**. Pyrazinacene luminescence enhancement by heat-activated surface adsorption and de-aggregation in a saponite colloidal system. In Applied Clay Science, 2022, vol. 218, p. 106413-1-106413-8. (2021: 5.907 – IF, Q1 – JCR, 0.958 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106413

XING, J – WANG, J** – KINDER, CES – YANG, X – SLANÝ, M – WANG, B – SONG, H – SHAHEEN, SM. – LEINWEBER, P – RINKLEBE, J**. Rice hull biochar enhances the mobilization and methylation of mercury in a soil under changing redox conditions: Implication for Hg risks management in paddy fields. In Environment International, 2022, vol. 168, no., p. 107484-1-107484-11. (2021: 13.352 – IF, Q1 – JCR, 2.757 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107484

 

Národné a medzinárodné projekty

Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom
(Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms)
Program: APVV-21-0302
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2022-06/2026
Bentonite – GAP Bentonit: Strategická surovina Slovenska – Inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre efektívne využívanie
(Bentonite: Slovak strategic raw material – Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use)
Program: APVV-20-0175
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2021-06/2025
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
( Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials)
Program: VEGA 2/0166/21
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2021-12/2024
BioPolSil – Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
(Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates)
Program: APVV-19-0487
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Partner: Ústav polymérov SAV
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
(Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes)
Program: APVV-18-0075
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Pálková Helena PhD.
Trvanie projektu: 07/2019-06/2023

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Czech Republic
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
 • Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • University of Poitiers, CNRS, HydrASA, Poitiers, France
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 • University of Ioannina, Ioannina, Greece
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
 • Nagoya University, Graduate School of Engineering, Nagoya, Japan
 • Tokyo Metropolitan University Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo, Japan
 • Yamaguchi University, Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan
 • University of Illinois, Champaign-Urbana, USA
 • Monash University, Melbourne, Australia