O oddelení

Oddelenie VILA (Vitrum Laugaricio), spojené pracovisko ÚACh SAV, TNUAD a FChPT STU sa sústreďuje na štúdium vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami anorganických nekovových materiálov. Špeciálnym zameraním sú oxidové sklá, sklotvorné taveniny a príprava nových typov skiel.

Ďalej sa oddelenie venuje vývoju priehľadnej luminiscenčnej keramiky (napr. Y2O3, YAG-ytrito-hlinitý granát, YAG/Al2O3) so špeciálnym zameraním na zhutňovanie skiel so zložením YAG alebo YAG/Al2O3 viskóznym tokom a s následnou kryštalizáciou. Výskum zahŕňa charakterizáciu mikroštruktúry, mechanických a optických vlastností ako aj štúdium vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami pripravených polykryštalických materiálov.

 

 • Vedúci oddelenia: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

 

Národné a medzinárodné projekty

CEDITEK II. – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1a) Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Špecifický cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Program: Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, kód ITMS2014+: 313011W442
Koordinátor projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Partneri projektu UACH SAV, UMV SAV, KONŠTRUKTA – Defence, a.s., MIKON spol. s r.o.
Trvanie projektu: 01/2019 – 06/2023

Výška poskytnutého NFP: 5 913 495,13 €

Výstupy projektu v roku 2022

 • NAJAFZADEHKHOEE A** – TALIMIAN, A – SEDLÁČEK J – LISNICHUK M – HVIZDOŠ P – GALUSEK D. Translucent yttrium oxide ceramics from low-density green bodies shaped by uniaxial pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 11, p. 4623-4630. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.036 Kategória V3 CC, IF(2021) 6,364, Poďakovanie projektom/podiely: ITMS2014: 313011W442 (0,8), FG H2020 No 739566 (0,1), APVV 0019-10 (0,05), VEGA 2/0028/21 (0,05)
 • NAJAFZADEHKHOEE, A – TALIMIAN, A** – POUCHLÝ, V – GALLARDO-LÓPEZ, Á – POYATO GALAN, R – KLEMENT, R – MACA, K – GUTIÉRREZ-MORA, F – GALUSEK, D. Densification behaviour and optical properties of nano-Y2O3 ceramics doped with bivalent transition metals. In Ceramics in Europe 2022: Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. B.V., 2022, p. 164. ISBN 978-83-942760-9-6. Kategória O2, Poďakovanie projektom/podiely: ITMS2014: 313011W442 (0,7) FG H2020 No 739566 (0,1), APVV 0019-10 (0,1), VEGA 2/0028/21 (0,1)
 • TALIMIAN, A** – GALUSEK, D – NAJAFZADEHKHOEE, A – POUCHLÝ, V – MACA, K. Improving mechanical properties of laminated transparent ceramics by engineering residual stress profiles. In 15th International Ceramics Congress CIMTEC 2022, Perugia, 20.-24.6.2022. B.V., p. CA-7: L08.  http://2022.cimtec-congress.org/abstracts/15th-international-ceramics-congress kategória O2, Poďakovanie projektom/podiely: ITMS2014: 313011W442 (0,1) FG H2020 No 739566 (0,7), VEGA 2/0028/21 (0,1), VEGA 1/0191/20 (0,1)
 • NAJAFZADEHKHOEE, A – TALIMIAN, A – GIRMAN, V – SPUSTA, T – HVIZDOŠ, P – MACA, K – GALUSEK, D. Liquid phase sintering of yttrium oxide. In FunGlass School 2022 : Book of abstracts. Čertov, 1.-3.6.2022. B.V., 2022, p. 11. ISBN 978-80-8075-976-6. Kategória V2, Poďakovanie projektom/podiely: ITMS2014: 313011W442 (0,5) FG H2020 No 739566 (0,5)

 

Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou
(Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application)
Program: VEGA 1/0476/22
Koordinátor projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (R. Klement)
Zodpovedný riešiteľ ÚACH prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2024
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
(Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects)
Program: VEGA 2/0164/2020
Zodpovedný riešiteľ ÚACH doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2023
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
(Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures)
Program: 1/0456/20
Koordinátor projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zodpovedný riešiteľ ÚACH Ing. Monika Michálková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2023
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
(Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications)
Program: APVV-19-0010
Koordinátor projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zodpovedný riešiteľ ÚACH Ing. Anna Prnová, PhD.
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2024

 

Vybrané publikácie

CHROMČÍKOVÁ, M** – SVOBODA, R – PECUŠOVÁ, B – HRUŠKA, B – HUJOVÁ, M – NOWICKA, A – LIŠKA, M. Effect of lithium doping on the glass transition behavior of the Bioglass 45S5. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 594, p. 121797-1-121797-7. (2021: 4.458 – IF, Q1 – JCR, 0.751 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121797

CHROMČÍKOVÁ, M** – SVOBODA, R – HRUŠKA, B – OSIPOV, AA – OSIPOVA, LM – PECUŠOVÁ, B – NOWICKA, A – LIŠKA, M. Thermokinetic behavior of the Al2O3-PbO-B2O3 glasses. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 576, p. 121230-1-121230-11. (2021: 4.458 – IF, Q1 – JCR, 0.751 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121230

KURTULDU, F* – MUTLU, N* – BOCCACCINI, A** – GALUSEK, D**. Gallium containing bioactive materials: A review of anticancer, antibacterial, and osteogenic properties. In Bioactive materials, 2022, vol. 17, p. 125-146. (2021: 16.874 – IF, Q1 – JCR, 2.281 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.12.034

MAJEROVÁ, M** – ŠKRÁTEK, M – HRUŠKA, B – DVUREČENSKIJ, A – ŠVANČÁREK, P – PRNOVÁ, A – CIGÁŇ, A – KRAXNER, J – MAŇKA, J – GALUSEK, D. Structure and magnetic properties of Ni- doped gehlenite glass microspheres. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2022, vol. 546, art. no. 168859. (2021: 3.097 – IF, Q3 – JCR, 0.606 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168859

MEHTA, A** – KARBOUCHE, K – KRAXNER, J – ELSAYED, H – GALUSEK, D – BERNARDO, E. Upcycling of pharmaceutical glass into highly porous ceramics: From foams to membranes. In Materials, 2022, vol. 15, no. 11, art. no. 3784. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.3390/ma15113784

MEHTA, A** – COLUSSO, E – KRAXNER, J – GALUSEK, D – BERNARDO, E. Waste-derived glass as a precursor for inorganic polymers: From foams to photocatalytic destructors for dye removal. In Ceramics International, 2022, vol. 48, no. 12, p. 27631-27636. (2021: 5.532 – IF, Q1 – JCR, 0.887 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.06.059

MOSAS, KKA** – CHANDRASEKAR, AR** – DASAN, A – PAKSERESHT, A – GALUSEK, D**. Recent advancements in materials and coatings for biomedical implants. In Gels: open access journal, 2022, vol. 8, no. 5, p. 323-1-323-35. (2021: 4.432 – IF, Q1 – JCR, 0.693 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.3390/gels8050323

MUTLU, N – LIVERANI, L – KURTULDU, F – GALUSEK, D** – BOCCACCINI, A**. Zinc improves antibacterial, anti-inflammatory and cell motility activity of chitosan for wound healing applications. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 213, p. 845-857. (2021: 8.025 – IF, Q1 – JCR, 1.100 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.199

NAJAFZADEHKHOEE, A** – TALIMIAN, A – SEDLÁČEK, J – LISNICHUK, M – HVIZDOŠ, P – GALUSEK, D. Translucent yttrium oxide ceramics from low-density green bodies shaped by uniaxial pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 11, p. 4623-4630. (2021: 6.364 – IF, Q1 – JCR, 1.107 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.04.036

PRNOVÁ, A** – VALÚCHOVÁ, J – MICHÁLKOVÁ, M – PECUŠOVÁ, B – PARCHOVIANSKÝ, M – ŠVANČÁREK, P – HANZEL, O – POUCHLÝ, V – GALUSEK, D. Pressure assisted sintering of Al2O3–Y2O3 glass microspheres: sintering conditions, grain size, and mechanical properties of sintered ceramics. In Pure and Applied Chemistry, 2022, vol. 94, no. 2, p. 157-167. (2021: 2.320 – IF, Q3 – JCR, 0.440 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1515/pac-2021-0705

ŠVANČÁREK, P** – KLEMENT, R** – WISNIEWSKI, W – PARCHOVIANSKÝ, M – GALUSEK, D. ZnO-doped Y2O3 ceramic: A prospective warm white light fluorescent material. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 5, p. 2478-2486. (2021: 6.364 – IF, Q1 – JCR, 1.107 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.12.054

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Saint Gobain Advanced Ceramics, Turnov, Czech Republic
 • Ioffe Physical Technical Institute, St. Petersburg, Russia
 • Institute for Single Crystals, Kharkov, Ukraine
 • Department of Materials, TU Darmstadt, Germany
 • Department of Materials, Imperial College, London
 • VŠChT Praha, Czech Republic
 • TU Pardubice, Czech Republic
 • VTUO Brno, Czech Republic