O oddelení

 

Oddelenie keramiky sa venuje výskumu oxidových a neoxidových keramických materiálov už od roku 1984. Základnou oblasťou výskumu je príprava mikro aj nano-keramických materiálov, ich charakterizácia ako aj meranie a vyhodnocovanie mikroštruktúrnych vlastností. V súčasnosti sa oddelenie zameriava na vývoj keramických materiálov pre aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru a materiálov pre vysoko-teplotné aplikácie, prípravu transparentných materiálov, keramických neoxidových kompozitov s vysokou tepelnou alebo elektrickou vodivosťou a tiež prípravu luminoforov na báze nitridov a oxinitridov. Oddelenie sa venuje tiež úprave mikroštruktúry nových typov multifunkčných keramických kompozitov so samodiagnostickou schopnosťou a in-situ modifikácii hraníc zŕn, vzhľadom na kľúčovú úlohu ich vysokoteplotných mechanických vlastností. Pozornosť sa sústreďuje aj na zosieťované funkčné fázové rozhrania medzi polymérnym plnivom a cementovou matricou v MDF materiáloch ako aj ich vplyv na výsledné vlastnosti materiálov.

 

 • Vedúci oddelenia: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.

 

Národné a medzinárodné projekty

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
(Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications)
Program: APVV-21-0402
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Peter Tatarko, PhD.
Trvanie projektu: 01/2022-12/2026
Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov
 (Development of new joining methods for high entropy ceramics)
Program: APVV-SK-CZ-RD-21-0089
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Peter Tatarko, PhD.
Partneri: Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
Trvanie projektu 07/2022-06/2025
Pórovité keramické anódy pre sodíkové batérie novej generácie
(Porous ceramic anodes for novel sodium-ion batteries)
Program: VEGA 2/0167/22
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Trvanie projektu: 01/2022-12/2024
In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli
(The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering)
Program: VEGA 2/0161/22
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Mgr. Monika Tatarková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2022-12/2024
SIMBA – Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
 SIMBA – Sodium-ion and sodium metal batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Program: Horizont 2020, Grant agreement ID: 963542
Zodpovedný riešiteľ: Technische Universitat Darmstadt, Germany
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Partneri: Sweden (Uppsala Universitet, Altris AB), UK (The University of Brimingham, The University of Warwick, Johnson Matthey PLC), Germany (Karlsruher Institut Fuer Technologie, Fraunhofer-Gesellschaft), France (Commissariat à l´énergie atomique et aux énergies alternatives, SAFT, TES RECUPYL), Norway (IFE, Institutt for energiteknikk, ELKEM AS), Ukraine (YUNASKO UA), Netherlands (Uniresearch BV)
Trvanie projektu 01/2021-06/2024
Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Program: VEGA 2/0007/21
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Ondrej Hanzel, PhD.
Trvanie projektu: 01/2021-06/2024
Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implantss
Program: APVV-20-0322
Zodpovedný riešiteľ: CEMEA
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Miroslav Hnatko PhD.
Trvanie projektu: 07/2021 – 06/2025
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-Silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV-19-0461
Zodpovedný riešiteľ: CEMEA
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2024
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramics for advanced application
Program: APVV-19-0497
Zodpovedný riešiteľ: Institute of Materials Research SAS
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2024
Vývoj bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého
Development of functionally graded silicon nitride with improved bioactivity
Program: JRP SAV – TUBITAK 546676
Koordinátor projektu: Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Partner:
Trvanie projektu: 01/2021 – 12/2023
CeramCom – New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: H2020-MSCA-IF-2017, Grant agreement: 798651
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
 • NEWSLETTER (máj 2020) – summary of the project activities (DOWNLOAD report)

 

Vybrané publikácie

BYSTRICKÝ, R – TIWARI, S.K. – HUTÁR, P – VANČO, L. – SÝKORA, M.**. Synthesis of sulfide perovskites by sulfurization with boron sulfides. In Inorganic Chemistry, 2022, vol. 61, p. 18823–18827. (2021: 5.436 – IF, Q1 – JCR, 1.121 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c03200

HIČÁK, M – MEDVECKÝ, Ľ – HNATKO, M – ŠTULAJTEROVÁ, R – GIRETOVÁ, M – TATARKOVÁ, MLENČÉŠ, Z**ŠAJGALÍK, P. Porous silicon nitride-based drug delivery carrier. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2022, vol. 19, no. 2, p. 882-892. (2021: 2.328 – IF, Q2 – JCR, 0.388 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.1111/ijac.13908

KITYK, A** – PROTSENKO, V. – DANILOV, F.I. – BOBROVA, Lina – HNATKO, MPAVLÍK, V – ŠOLTÝS, J – LABUDOVÁ, M – RUSKOVÁ, M – PANGALLO, D. Design of Ti-6Al-4V alloy surface properties by galvanostatic electrochemical treatment in a deep eutectic solvent Ethaline. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 429, art. no. 127936. (2021: 4.865 – IF, Q2 – JCR, 0.922 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127936

PARCHOVIANSKÁ, I** – PARCHOVIANSKÝ, M – PECUŠOVÁ, B – HANZEL, O – PAKSERESHT, A. Synthesis and characterization of fluorite-type La2Ce2O7 plasma sprayable powder for TBCs application. In Materials, 2022, vol. 15, no. 11, art. no. 4007. (2021: 3.748 – IF, Q1 – JCR, 0.604 – SJR, Q2 – SJR). https://doi.org/10.3390/ma15114007

ŠAJGALÍK, P – CHENG, Z – HAN, X. – ZHANG, C – HANZEL, O** – SEDLÁČEK, J – ORLOVA, T – ZHUKOVSKYI, M – MUKASYAN, AS. Ultra-high creep resistant SiC ceramics prepared by rapid hot pressing. In Journal of the European Ceramic Society, 2022, vol. 42, no. 3, p. 820–829. (2021: 6.364 – IF, Q1 – JCR, 1.107 – SJR, Q1 – SJR, CCC). https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.11.010

XU, J – ZHOU, X** – ZOU, S – CHEN, L – TATARKO, P – DAI, J-Q** – HUANG, Z – HUANG, Q. Low-temperature Pr3Si2C2-assisted liquid-phase sintering of SiC with improved thermal conductivity. In Journal of the American Ceramic Society, 2022, vol. 105, no. 9, p. 5576-5584. (2021: 4.186 – IF, Q1 – JCR, 0.779 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1111/jace.18520

YU, T* – XU, J* – ZHOU, X** – TATARKO, P – LI, Y – HUANG, Z – HUANG, Q. Near-seamless joining of Cf/SiC composites using Y3Si2C2 via electric field-assisted sintering technique. In Journal of Advanced Ceramics, 2022, vol. 11, no. 8, p. 1196–1207. (2021: 11.534 – IF, Q1 – JCR, 1.558 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1007/s40145-022-0593-3

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Universität Karlsruhe, Institut für Keramik im Maschinenbau, Karlsruhe, Germany
 • Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Disperse Feststoffe, Darmstadt, Germany
 • Institute for Ceramic Technology, ISTEC, Faenza, Italy
 • University of Trento, Materials Science Department, Trento, Italy
 • National Institute for Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nagoya, Japan
 • University of Leeds, Materials Science Department, Leeds, United Kingdom
 • Austrian Research Center, Materials Science Division, Seibersdorf, Austria
 • Forschung Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstruktur Forschung, TU Graz, Austria
 • Department of Mater. Sci. and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan