O oddelení

Oddelenie teoretickej chémie sa zaoberá tromi hlavnými oblasťami výskumu. Prvá oblasť sa venuje vývoju programového balíka ReSpect (respectprogram.org) určeného na výpočty a analýzu magnetických a elektrických vlastností systémov obsahujúcich ťažké prvky so zahrnutím relativistických efektov. Toto napríklad zahŕňa výpočty NMR a EPR parametrov organokovov, biologicky a katalyticky aktívnych látok. Cieľom druhého výskumného smeru je kombinovanie experimentálnych metód (napr. Rtg-metódy a FTIC spektroskopie) s presnými DFT výpočtami v tuhej fáze aby sa získali nové informácie o fyzikálnochemických a mechanických vlastnostiach hybridných nanomateriálov (napr. organoílov). Výskumné aktivity tretej oblasti sú zamerané na vývoj moderných výpočtových metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v molekulách a tuhých látkach.

 • Vedúci oddelenia: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

 

Vybrané publikácie

YU, Wei – YOSHII, Takeharu – AZIZ, Alex – TANG, Rui – PAN, Zheng-Ze – INOUE, Kazutoshi – KOTANI, Motoko – TANAKA, Hideki – SCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel – NISHINA, Yuta – NISHIOKA, Kiho – NAKANISHI, Shuji – ZHOU, Yi – TERASAKI, Osamu – NISHIHARA, Hirotomo. Edge-Site-Free and Topological-Defect-Rich Carbon Cathode for High-Performance Lithium-Oxygen Batteries. In Advanced Science, 2023, vol. 10, art. no. 2300268-1-2300268-10. (2022: 15.1 – IF, Q1 – JCR, 4.086 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1002/advs.202300268

MORENO RODRÍGUEZ, Daniel – GIANNI, Eleni – POSPÍŠIL, Miroslav – SCHOLTZOVÁ, Eva. Is Imogolite a suitable adsorbent agent for the herbicides like diuron and atrazine? In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 38, art. no. 121732-1-121732-12. (2022: 6 – IF, Q1 – JCR, 0.914 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC).  https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121732

MURÁTH, Szabolcs – DVORNÍKOVÁ, Natálie – MORENO RODRÍGUEZ, Daniel – NOVOTNÝ, Radek – POSPÍŠIL, Miroslav – URBANOVÁ, Martina – BRUS, Jiří – KOVANDA, František**. Intercalation of atorvastatin and valsartan into Mg-Al layered double hydroxide host using a restacking procedure. In Applied Clay Science, 2023, vol. 231, p. 106717-1-106717-12. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 0.985 – SJR, Q1 – SJR).  https://doi.org/10.1016/j.clay.2022.106717

PIKULOVÁ, Petra – MISENKOVA, Debora – MAREK, Radek – KOMOROVSKÝ, Stanislav – NOVOTNÝ, Jan. Quadratic Spin – Orbit Mechanism of the Electronic g-Tensor. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2023, vol. 19, iss. 6, pp. 1765-1776. (2022: 5.5 – IF, Q1 – JCR, 1.665 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1021/acs.jctc.2c01213

AMSLER, Jonas** – PLESSOW, Philipp N. – STUDT, Felix – BUČKO, Tomáš**. Anharmonic Correction to Free Energy Barriers from DFT-Based Molecular Dynamics Using Constrained Thermodynamic Integration. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2023, vol.19, iss. 9, pp. 2455-2468. (2022: 5.5 – IF, Q1 – JCR, 1.665 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1021/acs.jctc.3c00169

ZHANG, Lutao – CHRISTIE, Francesca A. – TARCZA, Anna E. – LANCASTER, Helena G. – TAYLOR, Laurence J. – BÜHL, Michael – MALKINA, Oľga – DEREK WOOLLINS, J. – CARPENTER-WARREN, Cameron L. – CORDES, David B. – SLAWIN, Alexandra M. Z. – CHALMERS, Brian A.** – KILIAN, Petr**. Phosphine and Selenoether peri-Substituted Acenaphthenes and Their Transition-Metal Complexes: Structural and NMR Investigations. In Inorganic Chemistry, 2023, vol. 62, iss. 39, pp. 16084-16100. (2022: 4.6 – IF, Q1 – JCR, 0.997 – SJR, Q1 – SJR). : https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c02255

JAYKHEDKAR, Namrata** – BYSTRICKÝ, Roman – SÝKORA, Milan – BUČKO, Tomáš**. How the Temperature and Composition Govern the Structure and Band Gap of Zr-Based Chalcogenide Perovskites: Insights from ML Accelerated AIMD. In Inorganic Chemistry, 2023, vol. 62, iss. 31, pp. 12480-12492. (2022: 4.6 – IF, Q1 – JCR, 0.997 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c01696

MADEJOVÁ, Jana** – BARLOG, MartinSLANÝ, MichalBASHIR, SanamSCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel – JANKOVIČ, Ľuboš. Advanced materials based on montmorillonite modified with poly(ethylenimine) and poly(2-methyl-2-oxazoline): Experimental and DFT study. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 659, art. no. 130784. (2022: 5.2 – IF, Q2 – JCR, 0.792 – SJR, Q1 – SJR). https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130784

 

Národné a medzinárodné projekty

Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky 
(Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements )
Program: APVV-19-0516
Zodpovedný riešiteľ Dr. Oľga Malkin
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť
(Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Societ)
Program: AtomDec V4-Japan Joint Research Program
Koordinátor projektu Advanced Institute for Materials Research (AIMR) Tohoku University Sendai
Zodpovedný riešiteľ ÚACH Ing. Eva Scholtzová, PhD.
Partneri CZ – VŠB-Technical University of Ostrava; CAN – Department of Chemistry The University of British Columbia; HU – Faculty of Science and Informatics University of Szeged; PL – Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, Warsaw
Trvanie projektu: 11/2021 – 10/2024
Pokrok vo výpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov
(Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds)
Program: VEGA 2/0135/21
Zodpovedný riešiteľ Dr. Oľga Malkin
Trvanie projektu: 01/2021-12/2024
Pokročilé materiály na báze anorganických vrstevnatých štruktúr študované modelovým a experimentálnym prístupom
(Pokročilé materiály na báze anorganických vrstevnatých štruktúr študované modelovým a experimentálnym prístupom)
Program: VEGA 2/0026/23
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Trvanie projektu: 01/2023-12/2026

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, Department of Chemistry, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Nórsko
 • CEITEC – Central European Institute of Technology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Česká republika
 • Center of Polymer Systems, University Institute, Tomas Bata University in Zlín, Zlín, Česká republika
 • School of Chemistry, St Andrews University, St Andrews, Spojené kráľovstvo
 • ICMUB Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Dijon, Francúzsko
 • Quantum Chemistry, Institute of Chemistry, Technische Universität Berlin, Berlín, Nemecko
 • Chemistry of Materials, Paris-Lodron-University Salzburg, Salzburg, Rakúsko
 • Paul Sabatier University – Toulouse III – Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques, Toulouse, Francúzsko
 • Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko
 • Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Chemical Physics and Optics, Praha, Česká republika
 • University of Patras,  Department  of  Geology, Patras, Grécko
 • Justus-Liebig University Giessen, Institute of Soil Science and Soil Conservation, Giessen, Nemecko