Spektrálne metódy

 

Fluorescenčný spektrofotometer Fluorolog-3 (HORIBA Jobin IVON)

Kontaktné osoby:

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.,e-mail: uachjuro@savba.sk

Mgr. Peter Boháč, PhD., e-mail: peter.bohac@savba.sk

Prístrojová zostava spektrofotometra Fluorologu 3 predstavuje modulárny systém určený na meranie fluorescenčných a fosforescenčných spektier kvapalných, ale aj tuhých a nepriehľadných vzoriek?. Základná jednotka spektrofotometra sa vyznačuje vysokou citlivosťou pre rôzne typy meraní fluorescencie a fosforescencie v emisnom, excitačnom, synchrónnom móde. Efektívne pracuje v  v UV, viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti (samostatný detektor).

Charakterizácia zostavy:

rozsah merania najmenej 200-1600 nm, nastaviteľná spektrálna štrbina zvlášť pre excitáciu a emisiu, vysoká citlivosť prístroja, software pre riadenie spektrofotometra a jednotlivých modulov zostavy

Moduly a prídavné zariadenia:

 • modul meraní fluorescenčnej anizotropie, polarizovaných spektier s motoricky riadenými polarizátormi pre excitáciu aj emisiu
 • modul pre merania kinetiky rýchlych reakcií typu „stopped-flow“
 • integrálna cela automatického stanovenia fotoluminiscenčných kvantových výťažkov
 • auto-titračný modul pre spektrofotometrické titrácie
 • meranie pri konštantnej teplote pomocou Peltiér termostatu
 • konfigurácia „front-face“ pre meranie nepriehľadných vzoriek
 • meranie fosforescencie zábleskovou lampou
 • špeciálny detektor na meranie v blízkej infračervenej oblasti

 

FTIR spektrometer Nicolet 6700 (Thermo Scientific)

Kontaktná osoba: RNDr. Jana Madejová, DrSc. e-mail: jana.madejova@savba.sk

FTIR spektrometer umožňuje meranie spektier v blízkej (12000-4000 cm-1), strednej (4000-400 cm-1)a ďalekej (400-50 cm-1) infračervenej oblasti. V závislosti od zvolenej oblasti sa využívajú rôzne komponenty prístroja a to:

 • Zdroje žiarenia: Ever-Glo (9600-50 cm-1), Thungsten-Halogen (15800-2800 cm-1)
 • Rozdeľovače lúča: Ge-KBr (7400-350 cm-1), CaF2, (15800-1200 cm-1), solid substrate (700-50 cm-1)
 • Detektory: InGaAs (11000-2000 cm-1), DTGS-KBr (7400-350 cm-1), DTGS-polyethylene (700-50 cm-1)

Prístroj umožňuje merať vzorky v pevnom (prášky, filmy atď), kvapalnom (roztoky, suspenzie, disperzie), ako aj v plynnom skupenstve. FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu alebo semi-kvantitatívnu analýzu rôznych typov materiálov, napríklad na sledovanie čistoty chemických látok, minerálneho zloženia hornín, v materiálovom výskume sa využíva na charakterizáciu materiálov, ich vlastností, interakcií ako aj zmien, ktoré nastali po spracovaní materiálov. Okrem tradičných transmisných techník, je FTIR spektrometerNicolet 6700  vybavený prídavnými zariadeniami, ktoré využívajú reflexné techník. Sú to nástavce pre meranie zoslabenej reflexie s jedným odrazom (ATR) na diamantovom kryštáli, zrkadlovej reflexie, meranie difúznej reflexie (DRIFT), príslušenstvo pre meranie difúznej reflexie pre blízku oblasť (Near-IR UpDRIFT) a vysokoteplotná cela pre meranie spektier pri kontrolovaných podmienkach (teplota, meranie plynoch).

 

UV-VIS spektrofotometer (Varian Cary 100)

Kontaktné osoby:

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.            e-mail: uachjuro@savba.sk

Mgr. Peter Boháč, PhD.                          e-mail: peter.bohac@savba.sk

Dvojlúčový spektrofotometer Cary 100 je prístroj s nastaviteľnou vlnou dĺžkou a širokým rozsahom merania a vyznačuje sa vysokou citlivosťou a presnosťou. Rozsah merania pokrýva ultrafialovú a viditeľnú oblasť spektra (200-900 nm). Spektrofotometer pracuje v transmisnom režime a je vhodný na meranie priehľadných kvapalín, roztokov alebo pevných látok. Prístroj v kombinácii so softwarom umožňuje kvantitatívnu analýzu, meranie pri konštantnej vlnovej dĺžke, meranie spektier a kinetiky reakcií. Pomocou polarizátora je možné merať lineárne-polarizované transmisné spektrá.

 

UV-VIS-NIR spektrofotometer Varian Cary 5000

Zodpovedný pracovník:

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.            e-mail: uachjuro@savba.sk

Mgr. Peter Boháč, PhD.                         e-mail: peter.bohac@savba.sk

Spektrometer na meranie UV-VIS-NIR spektier najmä sklených materiálov rozsahu 180-3300 nm, s možnosťou merania reflexných spektier v premenlivom uhle a spektrálnym  rozlíšením 0,5nm.  Využitie:
meranie UV-VIS-NIR spektier pripravených skiel, objektívne hodnotenie farby bežných oxidových skiel ako aj skiel v systémoch s obmedzenou sklotvornosťou, ako pomocná metóda pri stanovení redox stavu oxidových skiel, resp. pri hodnotení koróznej odolnosti keramických nitridov na fotometrické stanovenie rozpustného amoniakálneho dusíka vo výluhoch z koróznych testov