APVV

Národné

NEOCAR – Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
RADLON – Vplyv radiačnej záťaže na sklovláknitú izoláciu z hľadiska recirkulácie chladiva v havarijných podmienkach jadrových elektrární s tlakovodnými reaktormi
Influence of radiation load on fiberglass insulation in terms of refrigerant recirculation in emergency conditions of nuclear power plants with pressurized water reactors
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Liška Marek, DrSc., Dr.h.c.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
DCG-XAS – Vývoj pokročilých metód určených na presnú predpoveď a analýzu röntgenových spektier molekúl s otvorenou obálkou
Development of advanced methods for accurate prediction and analysis of X-ray spectra of open-shell species
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Komorovský Stanislav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Photomat – Fotofunkčné hybridné materiály organických luminofórov a nanočastíc vrstevnatých silikátov
Photofunctional hybrid materials of organic luminophores and nanoparticles of layered silicates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Boháč Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2026
NIPOFABs – Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom
Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
ComCer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
BENTONITE – GAP – Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Bentonite: Slovak strategic raw material – Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 30.6.2025
NanoBioFit – Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2021 – 30.6.2025
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
BioPolSil – Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
RARE – Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií
Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New High – Entropy Ceramics for Advanced Applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie
Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna, PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
DKS-pNMR – Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky
Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024