Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov

TG/DTA/DSC simultánny analyzátor

 • STA 449 F1 Jupiter (Netzch Geratebau GmbH)
 • STA 449 F3 Jupiter (Netzch Geratebau GmbH)

Zodpovedný pracovník:

Bratislava: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. e-mail: miroslav.boca@savba.sk (Bratislava)

 • Štúdium fyzikálnych a termických dejov v materiáloch,
 • merania fázových prechodov, modifikačných premien v tuhej fáze, polymorfných premien, stupňa kryštalinity, skelného prechodu, stanovenie čistoty tuhých látok, zmien hmotnosti, tepelnej stability, rozkladu študovaných látok ako aj merného tepla – cp,
 • termogravimetria (TG), diferenciálna porovnávacia kalorimetria (do cca 1600°C) a diferenciálna termická analýza (do cca 2000°C).

Rheometer – MCR501 (Anton Paar GmbH)

Zodpovedný pracovník: Mgr. Ondrej Hanzel, PhD. e-mail: ondrej.hanzel@savba.sk

Zariadenie pre meranie visko-elastických, štrukturálnych charakteristík kvapalín, disperzií, suspenzií, pást, tavenín, polymérov, ako aj pevných materiálov.

Funkčné charakteristiky:

 • meranie v rotačnom aj v oscilačnom móde,
 • reo-mikroskopický modul, modul pre SALS (nízkouhlový rozptyl svetla), Peltierov temperačný modul pre rozsah teplôt –40 až 200 °C s temperačným krytom, homogenita teplotného poľa ΔT = 0,1 K
 • Riadenie a rozlíšenie deformácie a torzie v rozsahu 0,01 µNm až 200 mNm s rozlíšením 0,01 mNm
 • Presnosť merania štrbiny +/- 0,6µm v teplotnom rozsahu – 150 až 280 °C

 

Reometer / viskozimeter Rheometer – HAAKE MARS III (ThermoFisher Scientific)

Zodpovedný pracovník: Mgr. Peter Švančárek, PhD., e-mail: peter.svancarek@tnuni.sk

Zariadenie na meranie tokových vlastností kvapalín s možnosťou merania pri rôznych amplitúdach oscilácie a merania viskozity v intervale od 0,5 mPas do 10 000 000 mPas pri šmykových  rýchlostiach od 0,001 do 11 415 s-1, vrátane teplotnej kontrolnej jednotky s chladiacim okruhom použiteľnej pre meracie telieska s cylindrickou, tanierovou a kónickou geometriou.

Technická špecifikácia:

 • Strihová rýchlosť: 0,001 do 11 415 s-1, rozsah viskozít: 0,5 až 10 000 000 mPas, uhlová rýchlosť : 0,001 až 1500 rpm, rozsah frekvencií: 10-6 až 100 Hz, rozsah teplôt: -20 až 200 °C (Peltierov článok), reoskopický modu

 

Héliový pyknometer Ultrapyc 1200e (Quantachrome Instruments)

Zodpovedný pracovník: Ing. Anna Prnová, PhD., anna.prnova@tnuni.sk

Ing. Zuzana Netriová, PhD., zuzana.netriova@savba.sk

 • Zariadenie na stanovenie hustoty kusových a práškových vzoriek
 • Využitie pri stanovení hustoty kompozitných keramických práškov, práškových resp. kusových vzoriek skla a keramiky.

Technická špecifikácia:

 • presnosť merania min. 0,0001 g.cm-3, pre meranie vzoriek s objemom od 0,1 do 135 cm3
 • Vymeniteľné meracie cely s objemom 0,25, 10, 50 a 135 cm3, cely na meranie veľmi jemných práškov s objemom 10 a 5 cm3

 

Zetasizer – Nano ZS 3601 (Malvern Instruments Ltd.)

Zodpovedný pracovník: Mgr. Ondrej Hanzel, PhD. e-mail: ondrej.hanzel@savba.sk

Prístroj na meranie veľkosti častíc, zetapotenciálu a molekulovej hmotnosti polymérov. Prístroj pracuje na princípe neinvazívneho merania na základe dynamického rozptylu svetla pri spätnom uhle merania intenzity rozptýleného svetla.

Funkčné charakteristiky:

 • APD (Avalanche photon diode) detekčný systém, funkcia automatického nastavovania optických parametrov, kyvety: sklená mikrokyveta (objem 0,012 ml) prietokové kyvety so zabudovanými elektródami, kyveta s ponornou elektródou („dip cell“), štandardné kyvety, rozsah merateľných molekulových hmotností: 0,4 – 20000 kDa pre globulárne proteíny, do 500 kDa pre ostatné molekuly, rozsah merania vodivosti 0 – 300 mS/cm, Peltierov článok na temperovanie zariadenia v rozsahu 0 – 90 °C s presnosťou minimálne 0,05 °C, Autotitrátor: umožňuje meranie s plynulou zmenou pH, koncentrácie, vodivosti, iónovej sily a pod.

 

Analyzátor veľkosti častíc a zeta potenciometer BI-ZTU Brookhaven 90Plus

Zodpovedný pracovník: Ing. Anna Prnová, PhD., e-mail: anna.prnova@tnuni.sk

Zariadenie na simultánne meranie rozdelenia veľkosti častíc a zeta potenciálu v suspenziách, komplexné stanovenie miery dispergovania keramických suspenzií, meranie distribúcie veľkosti častíc v rozsahu od 1nm – 5 µm, vrátane pripojenej automatickej titračnej stanice pre meranie zeta potenciálu v rozsahu pH od 2 do 12, verifikácia optimálnej miery disperzie keramických práškov v suspenzii:

 • sledovanie vplyvu pH, resp. prídavku dispergačných činidiel na stupeň dispergácie keramických práškov v suspenziách.

Technická špecifikácia:

 • Meranie veľkostí častíc v rozmedzí 2 nm – 3 μm, pracovná teplota 5 – 75°C (krok 0,1°C), objem vzorky: 1 až 3 cm3, výkon laseru 35 mW (660 nm – červený),
 • Zeta potenciál: -150 až +150 mV, pracovná teplota 6 – 74°C (krok 0,1°C), veľkosť častíc 10nm to 30 μm, objem vzorky:: 1,5 cm3, výkon laseru 35 mW (660 nm – červený)

 

Potenciostat s frekvenčným analyzátorom Modulab ESC-MTS (Solartron Analytical)

Modulárny elektrochemický systém pre meranie elektrochemických charakteristík materiálov a látok. Potenciostat umožňuje elektrochemické merania (potenciostatické/galvanostatické) v taveninách solí, sklotvorných taveninách a vo vodných ako aj nevodných roztokoch látok (roztokoch s vysokým odporom). Frekvenčný analyzátor umožňuje meranie impedančných charakteristík materiálov (sklených, keramických a sklokeramických) a látok v širokom rozsahu impedancií, frekvencií a teplôt.

Modulárny elektrochemický systém (potenciostat s frekvenčným analyzátorom) umožňuje vykonávať nasledovné merania:

všetky bežné potenciostatické/galvanostatické meracie techniky (linear sweep voltametria, cyklická voltametria, staircase linear sweep voltametria, staircase cyklická voltametria, pulzná a diferenciálna pulzná voltametria, square wave voltametria, chronoampérometria, chronocoulometria, linear sweep potenciometria, cyklická potenciometria, staircase linear sweep potenciometria, staircase cyklická potenciometria, chronopotenciometria, kombinované DC techniky a.p.) aplikovateľné na taveniny solí, sklotvorné taveniny, ďalej vodné a nevodné roztoky látok.

multisine/FFT (FTT–Fast Fourier Transform) analýzu pre rýchlejšie meranie pri nižších frekvenciách, techniky v časovej doméne – I-V (prúd vs. napätie) charakteristiky, konštantné, pulzné (sweep pulz, diferenciálny pulz, square wave), rampové charakteristiky (linear sweep I-V charakteristiky, triangular sweep I-V charakteristiky, staircase linear sweep, staircase triangular sweep), ďalej techniky vo frekvenčnej doméne (AC techniky) – impedancia, kapacitancia, permitivita, C-V charakteristiky, Mott-Schottky charakteristiky. Umožňuje aj merania impedančných charakteristík tuhých vzoriek nielen pri laboratórnej teplote ale aj pri vysokých teplotách do 1500 °C.

 

Špeciálna elektronika National Instruments

Zodpovedný pracovník: Ing. František Šimko, PhD. e-mail: frantisek.simko@savba.sk

Elektronické zariadenia sú primárne určené na meranie vodivosti roztavených solí.

Je modulárnej konštrukcie a obsahuje jednotky:

 • PXI 5406 16Bit, 40MHz, Fgen
 • PXI 5122 14 Bit, 100MS/s Digitizér
 • PXI 4070 6,5 rádový multimeter
 • PXI 4130 Presný regulovateľný zdroj +-20V/2A
 • PXI 6221 16/8 AI,16bit,250kS/s 2AO, 16stat+8(1MHz)DIO
 • PXI 6704 32AO (16x+-10V, 16x20mA),16 bit, 8DIO
 • PXI 2501 multiplexer (24×1 2-w) s FET spínačmi pre napätie do +-10V
 • Jednotky sú umiestnené v skrinke PXI 1042 so zdrojom
 • Skrinka obsahuje priemyselný počítač PXI 8108 – Intel Duo 2,53MHz, 1GB DDR2, 80GB HDD, 4xUSB, Gige, GPIB

 

Odporové pece na meranie fyzikálno-chemických vlastností tavenín

Zodpovedný pracovník: Ing. František Šimko, PhD. e-mail: frantisek.simko@savba.sk

 • pece na termickú analýzu, hustotu, viskozitu, povrchové napätie, medzifázové napätie, vodivosť a zmáčanlivosť tavenín
  možný merací teplotný interval: od 0 do 1200oC, inertné prostredie, meranie základných elektrických veličín, elektronický zber a vyhodnocovanie nameraných údajov pomocou programov a technických modulov od firmy National Instruments, v programovacom prostredí LabView

 

Vickers Hardness Tester LECO LV – 100AT

Zodpovedný pracovník: Mgr. Ondrej Hanzel, PhD. e-mail: ondrej.hanzel@savba.sk

 • Testovanie keramických, sklenených a polymérnych materiálov
 • Meranie tvrdosti a lomovej húževnatosti jemných aj veľmi tvrdých materiálov v intervale zaťaženia 1 – 50 kg

 

LLOYD LR5K Plus

Zodpovedný pracovník: Mgr. Monika Tatarková, PhD.  e-mail: monika.tatarkova@savba.sk

 • Meranie mechanických vlastností materiálov v ťahovom, tlakovom alebo cyklickom zaťažení, ako napr.: pevnosť v ohybe pri troj- a štvorbodovom ohybe, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, a iné