APVV – skončené

Národné

PolyNanoPhoto – Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
WLEDMAT – Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
EXTREMECER – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Ceramic materials for extreme operating conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
nanomat – Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jankovič Ľuboš, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
BiofNano – Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bujdák Juraj, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
ProKor – Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.10.2020
FLUMECE – Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie
Fluoride melts of critical elements for unconventional applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2020
BENECOM – Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
The behaviour of new progressive construction materials in aggressive environment of molten salts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2020
Rel-NMR-EPR – Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
SERAMAT – Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019