VEGA – skončené

Národné

Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michálková Monika, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Corrosion and weathering of tablewareglass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie
Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami
Transparent polycrystalline ceramics materials with submicrone microstructure and with luminiscent properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Fotoaktívne hybridné materiály
Photoactive hybrid materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Czímerová Adriana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Molten fluoride systems with higher functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia
Structure abd properties of oxide glasses – thermodynamic models, entalpic and structural relaxation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019