Multilaterálne

Medzinárodné

EU-MACE – European Materials Acceleration Center for Energy
European Materials Acceleration Center for Energy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 3.10.2023 – 2.10.2027
Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments
Novel Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Cpmposites for Application in Harsh Aerospace Environments
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2026
BioSurf – Transformácia bioinertného na bioaktívne prostredníctvom povrchového inžinierstva
Transforming bioinert to bioactive through surface engineering
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
SIMBA – Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie
Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
AtomDeC – Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť
Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2021 – 30.10.2024
Vývoj bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého
Development of functionally graded silicon nitride with improved bioactivity
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
CERANEA – Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional ceramic/graphene thick coatings for new emerging applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
CeramCom – New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2018 – 31.5.2020
GOLDCAT – Relativistické efekty v molekulových materiáloch založených na komplexoch zlata: katalytická aktivita, prenos protónov a NMR vlastnosti
Relativistic effects in molecular materials based on gold complexes: catalytic activity, proton transfer, and NMR properties
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018
Transparentná oxidová keramika s dodatočnými optickými funkcionalitami
Transparent oxide ceramics with additional optical functionalities
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Naša história z astrochémie
Our Astro-Chemical History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef, DrSc.
Doba trvania: 26.11.2014 – 25.11.2018
Nová generácia biomimetických implantátov pre náhradu kostí
New generation biomimetic and customized implants for bone engineering
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2014 – 31.10.2017
GRACE – Kompozity keramika-grafénové platničky pre využitie v tribologických systémoch pracujúcich vo vodnom prostredí
Graphene-ceramic composites for tribological application in aqueous environments
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2014 – 31.8.2017
Pokrok vo vývoji a aplikáciách balíka NMR spektroskopie pre paramagnetické systémy. Kombinovaný experimentálno-teoretický prístup (pNMR)
Pushing the envelope of nuclear magnetic resonance spectroscopy for paramagnetic systems. A combined experimental and theoretical approach (pNMR)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Building-up Centre of Excellence for advanced materials application — CEMEA
Building-up Centre of Excellence for advanced materials application — CEMEA
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2015 – 30.6.2016
FUNEA – Nitridové materiály s funkčnými vlastnosťami pre aplikácie v energetike
Functional nitrides for energy applications
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.1.2015
PolyCerNet – Multifunkčná nanokeramika pripravená z polymérov s vopred určenými vlastnosťami
Tailored Multifunctional Polymer-derived nanoCeramics
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2009
SfP – NEW ARMOUR – Transparentné panciere s nízkou hmotnosťou
Light weight and transparent armours
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2006 – 31.3.2009
FUNMIG – Základné procesy migrácie rádionuklidov
Fundamental processes of radionuclide migration
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.funmig.com/
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2008
SMART – Vízia aplikovateľnosti technológie založenej na multifunkčných materiáloch
Foresight Action for Knowledge Based Multifunctional Materials Technology
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
K novej úrovni presnosti pri počítaní molekulárnej štruktúry, molekulových vlastností, spektroskopických parametrov a termochémie
Towards a new level of accuracy in computations of molecular structure, molecular properties, spectroscopy and thermo-chemistry
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2002 – 31.3.2007
Chémia lantonidov pre diagnostiku a terapiu
Lanthanide Chemistry for Diagnostic and Therapy
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.1999 – 31.3.2006